تأثیرمؤلفه های هویت برند بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • جابری, اکبر استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • جلالی فراهانی, مجید دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • خبیری, محمد دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سجادی, سیدنصرالله استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های هویت برند بر هم‌هویتی هواداران با برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های هویتِ برندِ کو (2009) و ترکیبی از پرسشنامۀ هم‌هویتی هوادار-تیمِ میل و اشفورث (1992) و ون و برنسکامب (1993) گردآوری شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 266 نفر از آنها به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تأیید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامۀ این تحقیق 0/851 ارزیابی شد. چارچوب مفهومي پژوهش را یک مدل فرضی تشكيل می‌داد که دربرگیرندۀ عناصر هویت دیداری، هویت محصولی، هویت غیرمحصولی، هویت تجربی و  هم‌هویتی هوادار-تیم بود و به‌منظور سنجش روایی و برازش مدل از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري استفاده شد که براساس نتايج تحليل مسير، ارتباط متغيرهاي اين پژوهش تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 و AMOS نسخۀ 22 استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، هویت دیداری، هویت تجربی، هویت محصولی و هویت غیرمحصولیِ برند، تأثیر مثبت و معناداری بر هم‌هویتی هواداران با برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیم های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیم­ های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش این تحقیق توصيفي از نوع همبستگی است كه به شكل ميداني انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی هواداران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. در این پژوهش از روش نمونه ­گیری خوشه ­ای تصادفی استفاده شد، به این صورت که کشور به مناطق پنج­گانه تقسیم و سپس اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع ­آوری شد. ابزار...

متن کامل

تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژة برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژۀ برند و وفاداری هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که اعتبار و...

متن کامل

تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف اصلی در این مطالعه را بررسی عوامل تاثیرگذار شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه قرار دادیم. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه در استادیوم‌ های آزادی تهران، امام رضا(ع) مشهد، یادگار امام(ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه ه...

متن کامل

تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران

هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل سهم نسبی ابعاد هویت برندِ تیمی بر وفاداری هواداران فوتبال لیگ برتر ایران و ارائه مدلی در راستای توسعه وفاداری به تیم‌های لیگ برتر فوتبال بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را هواداران تیم‌های لیگ برتر ایران تشکیل می‌دادند. تعداد 236 نفر به عنوان نمونه آماری به...

متن کامل

تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژه برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژۀ برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق ساخته بود که اعتبار و...

متن کامل

تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 797 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه تداعی برند تیم ساخته‌شده توسط گلادن و فانک بود که اعتبار و ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 17

صفحات  9- 24

تاریخ انتشار 2017-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022