تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نوجوانی مرحله مهمی از تحول هر فرد است و امروزه توجه ویژه ­ای در پژوهش­ های مختلف به این دوره می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر برنامه آموزشی تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس‌آزمون تک گروهی است. روش نمونه‌گیری به‌ صورت در دسترس و شامل 40 نفر از مادران دانش ­آموزان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران بود. برنامه آموزشی تحول نوجوان هفته­ ای یک ‌بار و طی 5 جلسه دوساعته اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده شامل سیاهه رابطه والد- کودک (جرارد، 1994) و مقیاس فرایندهای خانوادگی (سامانی، 1386) بود. برای تحلیل داده­ ها از تحلیل واریانس چندمتغیری با طرح اندازه­ گیری مکرر استفاده شد یافته ­ها: یافته‌ها نشان دادند که برنامه آموزشی مذکور تأثیر معناداری  بر یکی از خرده­ مقیاس ­های ارتباط والد- کودک داشته و موجب شده که ایجاد محدودیت افزایش یابد. همچنین نتایج نشان داد برنامه  آموزشی بر خرده­­مقیاس­های انسجام و احترام متقابل، مهارت مقابله، تصمیم­ گیری، و حل مسئله اثر معناداری داشته است در حالی‌که بر خرده ­مقیاس ­های مهارت­ های ارتباطی و باورهای مذهبی اثر معناداری نداشته است. نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج برنامه آموزشی، می‌توان برنامه آموزش تحول نوجوانی را به‌ عنوان برنامه‌ای مؤثر به خصوص برای بهبود کارکرد خانوادگی پیشنهاد داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی

زمینه و هدف: نوجوانی مرحله مهمی از تحول هر فرد است و امروزه توجه ویژه ­ای در پژوهش­ های مختلف به این دوره می شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر برنامه آموزشی تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس آزمون تک گروهی است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و شامل 40 نفر از مادران دانش ­آموزان مدارس غیرانتفاعی شهر...

متن کامل

تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان

زمینه و هدف: اغلب والدین و نوجوانان نگرش ها، دیدگاه ها و انتظارات کاملاً متفاوتی درباره قواعد خانوادگی، قدرت و روابط میان فردی دارند که این تفاوت نگرش منجر به بروز تعارض میان والد و فرزند می شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان طراحی شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می­باشد. جامعه ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان

روش پژ‍وهش، نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی مدارس شهرستان شهریار می باشد که در سال90-91 مشغول به تحصیل بوده و دامنه سنی آنها بین 14 الی 16 می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای استفاده شد. 20 نفر از دانش آموزان را که بیشترین تعارض را با والدینشان در پرسشنامه نشان داده بودند انتخاب ...

15 صفحه اول

اثربخشی برنامه آشنایی والدین با فرایند تحول نوجوانی میانی بر سبک های فرزندپروری و ارتباط والد- کودک

زمینه و هدف: نوجوانی یک دوره مهم در تحول انسان است و مطالعات متعددی درباره این دوره انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آموزش والدین در زمینه آشنایی با تحول نوجوانی میانی بر شیوه­ های فرزندپروری والدین و ارتباط والد- فرزند بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس آزمون تک گروهی است. گروه نمونه به صورت نمونه­ گیری در ­دسترس انتخاب شده و شامل 50 نفر از مادران...

متن کامل

اثربخشی آموزش روابط والد – فرزند مبتنی بر ACT بر تعارض والد – نوجوانِ مادران دارای فرزند مصروع

ابتلا به بیماری‌های مزمن از جمله صرع، در دوران نوجوانی، یک بحران برای کل خانواده محسوب می‌شود. از بین جنبه‌های متأثر از این بحران در خانواده می‌توان به کیفیت ارتباط والد- فرزندی اشاره نمود که توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی آموزش روابط والد– فرزند مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تعارض والد– نوجوانِ مادران دارای فرزند مصروع در شهر اصفهان بود. طرح پژوهش مطالعه حاضر، ﻧﯿﻤﻪ تجر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  47- 57

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022