تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر فرایندهای خانوادگی و شیوه های فرزند پروری آنها

نویسندگان

  • اکبری زردخانه, سعید
  • محمودی, مریم
  • مشروطی, پریسا
  • پرند, اکرم
چکیده

زمینه و هدف: امروزه سبک­ های ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط والد- کودک، از آموزش­ های حل مسئله تأثیر می ­­پذیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر شیوه­ های فرزندپروری و فرایندهای خانوادگی است.  روش: پژوهش حاضر از نوع شبه­ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی است. جامعه آماری مشتمل بر مادران دانش‌آموزان پیش ­دبستانی و دبستانی شهر تهران در سال 1392 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 55 نفر از مادران این دانش ­آموزان بود که به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده ­ها از دو پرسشنامه سبک ­های فرزندپروری بامریند (1967) و مقیاس فرایندهای خانوادگی سامانی (1386) استفاده شد. یافته­ ها: یافته ­ها نشان دادند شرکت در دوره آموزش مهارت­ های حل مسئله اثر مثبتی بر عملکرد شرکت ­کنندگان در سبک ­های فرزندپروری و فرایندهای خانوادگی آنها داشته است؛ به‌طوری‌که این برنامه منجر به بهبود مهارت ارتباطی، انسجام و احترام متقابل، و مهارت مقابله والدین شده و سبب کاهش استفاده والدین از شیوه­ های فرزندپروری سهل‌گیرانه و مستبدانه شده است.  نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر آموزش مهارت‌های حل مسئله به منظور بهبود سبک ­های فرزندپروری و کیفیت ارتباط­ های بین ­فردی درون خانواده و فرایندهای خانوادگی پیشنهاد می­ شود. شرکت در این برنامه با بهبود روابط و تغییر شیوه­ های فرزندپروری سهل ­گیرانه و مستبدانه می­ تواند موجب افزایش تجربه پیامدهای مطلوب توسط فرزندان، بهبود کیفیت روابط والد- فرزند و تبعات مطلوب روانی و اجتماعی گردد. به این ترتیب، مداخله حاضر را می‌توان به‌عنوان مداخله­ای مفید به درمانگران­ پیشنهاد کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر فرایندهای خانوادگی و شیوه های فرزند پروری آنها

زمینه و هدف: امروزه سبک­ های ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط والد- کودک، از آموزش­ های حل مسئله تأثیر می ­­پذیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش حل مسئله به مادران بر شیوه­ های فرزندپروری و فرایندهای خانوادگی است.  روش: پژوهش حاضر از نوع شبه­ آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. جامعه آماری مشتمل بر مادران دانش آموزان پیش ­دبستانی و دبستانی شهر تهران در سال 1392 بود. نمونه مورد مطا...

متن کامل

اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری بر راهبردهای حل تعارض بین والدین و فرزندان در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس شهر کرمان انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد و در آن از طرح پژوهشی ­گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر کرمان و نمونه آماری شامل 70 نفر از والدین دانش آموزان دختر مدارس شهر کرمان (40 مادر ...

متن کامل

اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری بر راهبردهای حل تعارض بین والدین و فرزندان در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس شهر کرمان انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد و در آن از طرح پژوهشی ­گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر کرمان و نمونه آماری شامل 70 نفر از والدین دانش آموزان دختر مدارس شهر کرمان (40 مادر ...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند معتاد است. روش: طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش عبارت است از 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد که به‌صورت تصادفی انتخاب شده و نیمی از آنان (20 نفر) به گروه آزمایش و نیمی دیگر (20 نفر) به گروه کنترل تخصیص داده شدند. ابزار این پژوه...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند معتاد است. روش: طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش عبارت است از 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد که به‌صورت تصادفی انتخاب شده و نیمی از آنان (20 نفر) به گروه آزمایش و نیمی دیگر (20 نفر) به گروه کنترل تخصیص داده شدند. ابزار این پژوه...

متن کامل

مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل

اشتغال مادر در بیرون از منزل دارای پیامدهای مختلفی ازجمله در سبک فرزندپروریو وضعیت رفتاری کودک است.این پژوهش با هدف بررسی شیوه های فرزندپروریمادران شاغل وغیرشاغل وارتباط آن با اختلالات رفتاری کودکان انجام شده است.پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسهای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش120 زوج مادر-کودک بودند که به صورت تصادفی از چهار مهد کودک در شهرتبریزانتخاب شدند. پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (ف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  29- 40

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022