تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: خودپنداشت ریاضی و تنیدگی تحصیلی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان ایفا می­کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش ­آموزان انجام گرفت.  روش: روش پژوهش آزمایشی و از نوع طرح پیش ­آزمون - پس ­آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دوره اول متوسطه مدارس شهر ایلخچی (استان آذربایجان شرقی) در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه شامل 40 دانش ­آموز بود که به روش نمونه ­گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) وگروه گواه (20 نفر) جایدهی شده ­اند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها پرسشنامه تنیدگی تحصیلی موریس (2002) و خودپنداشت ریاضی مارش (1990) بود که آزمودنی ­ها در مراحل پیش آزمون، پس­ آزمون و پیگیری تکمیل کردند. برنامه آموزش خودآموزی کلامی برای گروه آزمایش در هفت جلسه اجرا شد در حالی که گروه کنترل چنین برنامه­ ای را دریافت نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر استفاده شد.  یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش ­آموزان تأثیر معنادار دارد (001/0> P). بازبینی دیداری نمودارهای اثربخشی و اندازه ضریب تأثیر نیز بیانگر کاهش معنادار نمرات تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی در پس ­آزمون آزمودنی­ های گروه آزمایش بود و نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شدند.         نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، می ­توان خودآموزی کلامی را به عنوان یک روش مؤثر در کاهش تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی دانش­ آموزان به کار برد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش با روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضیدانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی در پایه ی پنجم ابتدایی انجام شد . به این منظور، بیست دانش آموزآزمون ریون و آزمون ،DSM-IV به روش نمونه گیری چند مرحله ای (قضاوت معلم، فهرست تشخیصیحل مسئله ریاضی ) از دوازده پایه ی پنج م ابتدایی شهرستان رفسنجان انتخاب شد ند. طرح پژوهش از نوعشبه آزمایشی است و گروه های کلاسی دانش آموزان ...

متن کامل

اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

هدف پژوهش حاضر مطالعه ی اثربخشی خودآموزیکلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی بود. روش پژوهش حاضرآزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترلمی باشد. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر باناتوانی یادگیری پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی در مرکز ویژه90- ناتوانی های یادگیری شهر قزوین در سال تحصیلی 91می باشد. 20 دانش آموز به صورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین ش...

متن کامل

تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضی دانش آموزان اختلال ریاضی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش با روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ی ریاضیدانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی در پایه ی پنجم ابتدایی انجام شد . به این منظور، بیست دانش آموزآزمون ریون و آزمون ،dsm-iv به روش نمونه گیری چند مرحله ای (قضاوت معلم، فهرست تشخیصیحل مسئله ریاضی ) از دوازده پایه ی پنج م ابتدایی شهرستان رفسنجان انتخاب شد ند. طرح پژوهش از نوعشبه آزمایشی است و گروه های کلاسی دانش آموزان ...

متن کامل

تأثیر آموزش حافظۀ فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش حافظۀ فعال و آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دارای ناتوانِ یادگیری ریاضی اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی و جامعۀ آماری شامل دانش آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی دارای ناتوانی یادگیری ریاضی بودند که از میان آنها، 30 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با روش تصادفی در گروههای آزمایش (آموزش حافظۀ فعال و آموزش فراشناخت) و گواه قر...

متن کامل

مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی میزان تأثیر دو روش آموزش به شیو هی بازی و سنتی برانگیزه و پیشرفتتحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی شهر تهران بوده است، روش تحقیق، نیمه آزمایشی و از طرحپیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید، حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش آموز پسر سال سوم ابتداییاست که 30 نفرآن هاگروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  48- 59

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021