تأثیر آموزش خودگویی های مثبت در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نارساخوانی رایج ­ترین نوع ناتوانی­ های یادگیری خاص است. کودک نارساخوان با وجود هوش طبیعی در یادگیری خواندن و نوشتن مشکل دارد. هدف پژوهش حاضر تأثیر خودگویی­های مثبت در کاهش اضطراب امتحان دانش­ آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه ­آزمایشی و از نوع پیش ­آزمون- ­پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان پسر دوره­ دوم ابتدایی شهرستان بستان ­آباد (آذربایجان شرقی) در سال تحصیلی 94-1395 بود که با نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای و با استفاده از ابزارهای فهرست نارساخوانی (عزیزیان، 1385)  و پرسشنامه اضطراب امتحان (فیلیپس، 1979) تعداد 32 دانش­ آموز نارساخوان دچار اضطراب امتحان به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه­ آزمایش و کنترل جای دهی شدند. گروه آزمایش هشت جلسه در کلاس­های آموزش خودگویی ­های مثبت شرکت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات پرسشنامه اضطراب امتحان روی هر دو گروه اجرا شد و داده­ ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد اجرای جلسات خودگویی مثبت به‌طور معناداری اضطراب امتحان دانش ­آموزان گروه آزمایشی را نسبت به گروه کنترل کاهش داده است (0/001p<). نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش روش خودگویی ­های  مثبت راهکاری مناسب برای کاهش اضطراب امتحان دانش ­آموزان نارساخوان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی خودگویی های مثبت بر سرزندگی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خودگویی‌های مثبت بر سرزندگی تحــصیلی و اضطراب امتحان دانش-آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دارایاختلال یادگیری خاص سوم ابتدایی آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 98- 97 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین معنا ک...

متن کامل

اثربخشی آموزش خودگویی ها در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

اضطراب طبیعی به منزله بخشی از زندگی سالم، و اضطراب روان رنجور خویی به منزله نابهنجاری، نوجوانان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. هدف این پژوهش بررسی کارآمدی آموزش خودگویی ها در کاهش اضطراب امتحان نوجوانان بود. مطالعه حاضر یک طرح شبه آزمایشی است که در دبیرستان های شهرستان بردسکن در بهار 1390 انجام شد. تعداد 30 نفر از نوجوانان دانش آموز دختر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش...

15 صفحه اول

اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر دبستانی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی  شهر نجف آباد در سال تحصیلی 1393-1392 بود که از میان آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. هردو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه وهدف: با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان و همچنین تاثیر منفی آن  بر روی عملکرد پیشرفت تحصیلی؛ تاکنون شیوه های مختلفی از مداخله های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی برذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گردید. مواد و روشها: پژوهش حاضر پس از گمارش تصادفی 11 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگا...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش آموزان

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود.40 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر بابل که دارای اضطراب امتحان بالا بودند با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایدهی شدند و ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  24- 33

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022