تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

چکیده

تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی دکتر غلامعلی احمدی1 دکتر ابراهیم ریحانی2 اعظم توحیدی نژاد 3 چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی (با شیوه بحثهای کلاسی) بر توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. توانایی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان در سه حیطه شناختی درک ریاضی، کاربرد و استدلال براساس حیطه‌های شناختی مطالعه تیمز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل همۀ دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهریار در سال تحصیلی 94-1393 است. حجم نمونه شامل 80 دانش آموز است که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش، آزمون سنجش توانایی عملکرد (دانستن، به کاربستن و استدلال ریاضی) دانش آموزان بود که از سؤالات حیطه شناختی آزمون تیمز ریاضی انتخاب شدند و پایایی آن 0/77  به دست آمد. متغیر آزمایشی (آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی با شیوه بحثهای کلاسی) در سه گام "اقدام"، "کاوش" و "بحث و خلاصه سازی" و با راهبردهای دهگانه تسهیل بحثهای کلاسی سیریلو (2013) در 16 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج به دست آمده از MANOVA نشان داد که توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان گروه  آزمایش در حیطه‌های شناختی دانستن و به کار بستن نسبت به گروه گواه بیشتر است و در حیطه استدلال تفاوت معنادار در دو گروه دیده نمی‌شود. آموزش مبتنی بر گفتمان سبب افزایش توانایی عملکرد ریاضی دانش‌آموزان در حیطه‌های شناختی مطالعه تیمز می‌شود. کلید واژگان: گفتمان ریاضی، توانایی عملکرد ریاضی، حیطه­‌های شناختی مطالعه تیمز شامل دانستن، به کار بستن و استدلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ دریافت: 95/11/16               تاریخ پذیرش: 96/7/3 1. دانشیار برنامه­‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییahmadi@sru.ac.ir 2. دانشیار آموزش ریاضی،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی e_reyhani@sru.ac.ir 3. کارشناس ارشد برنامه­‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(نویسنده‌ مسئول)                     azamtohidinezhad@ymail.com  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گفتمان ریاضی (با شیوه‌ی بحث‌های کلاسی) بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی آماری این مطالعه تمام دانش‌آموزان پایه‌ی اول دوره‌ی دوم متوسطه (پایه‌ی 9 ام) شهر ری در سال تحصیلی 93-1392 بود. 57 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گماشته شدند. ابزار این پژوهش آزمون سنجش توانایی استدلال ریاضی متشکل از سؤالات ریاضی...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گفتمان ریاضی (با شیوه ی بحث های کلاسی) بر توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان بود. جامعه ی آماری این مطالعه تمام دانش آموزان پایه ی اول دوره ی دوم متوسطه (پایه ی 9 ام) شهر ری در سال تحصیلی 93-1392 بود. 57 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گماشته شدند. ابزار این پژوهش آزمون سنجش توانایی استدلال ریاضی متشکل از سؤالات ریاضی...

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی­درمانی بر ارتقای یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله­ی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی انجام گرفت. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون همراه با گروه کنترل بود. در این مطالعه­ی تجربی تعداد 60 دانش­آموز دختر پایه دوم ابتدایی شهر قم که در آزمون عملکرد پیوسته رازولد و آزمون حل مسئله گل پرور نمره­ی پایین­تر از میانگین دریافت کردند، به صورت نمونه­گیری ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبرد خواندن ریاضی SQRQCQ (Survey, Question, Read, Question, and Compute Question) و راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش­آموزان بود. در این مطالعه، از طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش 60 نفر از دانش­آموزان دختر پایه­ی چهارم ابتدایی بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند؛...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی (با شیوه بحث های کلاسی) بر توانایی استدلال دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم دبیرستان (پایه نهم) است. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم دبیرستان شهر ری در سال تحصیلی 93-1392 می باشد. حجم نمونه متشکل از 57 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود