تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اوتیستیک 12-7 سال از دیدگاه مادران

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن برارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان اوتیستیک 12-7 سال شهر تهران بود. روشپژوهش از نوع پژوهش­های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل همه کودکان اوتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اوتیستیکبود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.ابزار پژوهشی پرسشنامه 38 سؤالی نظریه ذهن و پرسشنامه مهارت‏هایاجتماعی گرشام و الیوت (1990)بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، از روش‏های آمارتوصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل و همبسته) استفاده شد.یافته‏های پژوهش نشان داد آموزش نظریه ذهن موجب ارتقاء همکاری، خویشتن داری وقاطعیت کودکان اوتیستیک نمی‏شود یا به عبارتی تفاوت معنی‏داری بین گروه کنترل وآزمایش پس از آموزش وجود ندارد(p>0/05). با استناد به داده‏های بدستآمده از این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که آموزش نظریه ذهن موجب ارتقاء همکاری،خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اوتیستیک 7-12 سال نمی‏شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اوتیستیک ۱۲-۷ سال از دیدگاه مادران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن برارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان اوتیستیک 12-7 سال شهر تهران بود. روشپژوهش از نوع پژوهش­های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل همه کودکان اوتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اوتیستیکبود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.ابزار پژوهشی پرس...

متن کامل

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن‌داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال از دیدگاه معلمان

هدف: پژوهش حاضر، تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال شهر تهران را بررسی نموده است. روش: این تحقیق  از نوع پژوهش­های تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه کودکان پسر اتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اتیستیک بود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ق...

متن کامل

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک ۱۲-۷ سال از دیدگاه معلمان

هدف: پژوهش حاضر، تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال شهر تهران را بررسی نموده است. روش: این تحقیق  از نوع پژوهش­های تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه کودکان پسر اتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اتیستیک بود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ق...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان

مقدمه:نظریه ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی می باشد و از آنجا که پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است، در عرصه  روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستاهدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان بود. روش: پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری است که جا...

متن کامل

بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی برای مادران بر همکاری کودکان 7-3 سال در اولین ملاقات دندانپزشکی

  Background and Aims: Dental environment is a stressful place for children. In many cases, parents transmit their anxiety to their children in the first dental visit. Mothers as the closest person to the children may have important influence on their children’s behavior in dentistry. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of an educational pamphlet for mothers on children’...

متن کامل

تأثیر آموزش باور کاذب بر پاسخ‌گویی به تکالیف نظریه ذهن در کودکان 3 تا 6 سال

Abstract Theory of mind is a cognitive ability in 4-5 years old children which is used to predict and explain their own and others` behavior by considering mental states like believes intentions, desires and perceptions. The aim of this study was to investigate the effect of false belief on responding to theory of mind tasks in 3-6 years-old normal children. 50 children were selected following...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 11

صفحات  127- 146

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023