تأثیر آنومالی¬های دمای سطح دریای عمان بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب شرقی ایران

نویسندگان

  • بهروز صباغی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • محمد سلیقه گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم تهران
  • محمود خسروی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

تغییرپذیـری درجه حرارت سطح دریا (SST) نقش بسیار مهمی را در پیدایش و تکامل فرایندهای اقیانوس­شناسی و اقلیمی نظیر بارندگی­های سنگین و سیلاب­های ناشی از آن، نوسانات سطح دریا در مقیاس کلان و شکل­گیری سیکلون­های حاره­ای دارند. در این پژوهش تأثیر دمای سطح آب دریای عمان (SST) در فصول چهارگانه سال بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل شمالی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده­های دمای سطح آب بر اساس میانگین­گیری از 4 نقطه در سطح دریای عمان از طریق داده­های آرشیو مرکز تحقیقاتی NCEP  وابسته بهNOAA  توسط نرم­افزار  Gradsاستخراج گردید و داده­های اقلیمی سه ایستگاه ساحلی چابهار، جاسک و بندرعباس نیز مورد استفاده قرار گرفت. دوره­های گرم، سرد و نرمال (شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارندگی در هر دوره به ترتیب Rw،Rc  و  Rbمحاسبه و از مقادیر نسبت­های  به منظور ارزیابی میزان تأثیر این شرایط بر بارندگی استفاده شده است. نتایج نشان داد که وقوع شرایط گرم (سرد) در دمای سطح آب دریای عمان در فصل بهار با کاهش (افزایش) بارندگی در فصول پاییز و زمستان ایستگاه­های مورد مطالعه همراه بوده است. همچنین بارندگی­های زمستانه هم زمان با ناهنجاری­های مثبت دمای سطح دریا در تابستان چشمگیر بوده­اند. جهت بررسی ساز و کار مربوط به تأثیر دمای سطح آب دریای عمان بر بارندگی نواحی ساحلی، نقشه های خطوط جریان[1]، رطوبت نسبی و امگا[2] تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر دمای سطح آب دریا بر روی الگوهای  رطوبت نسبی و خطوط جریان در سطح دریا به عنوان مکانیزم اصلی تغییر میزان بارندگی است. عموماً طی شرایط پرباران خطوط جریان بر روی دریا مسیر طولانی­تری را طی نموده و میزان رطوبت سامانه­های باران­زا و جریان­های صعودی حاکم بر آنها جهت ایجاد بارندگی مهیاتر بوده­اند. [1]- Stream line [2]- Omega

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آنومالی های دمای سطح دریای عمان بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب شرقی ایران

تغییرپذیـری درجه حرارت سطح دریا (sst) نقش بسیار مهمی را در پیدایش و تکامل فرایندهای اقیانوس­شناسی و اقلیمی نظیر بارندگی­های سنگین و سیلاب­های ناشی از آن، نوسانات سطح دریا در مقیاس کلان و شکل­گیری سیکلون­های حاره­ای دارند. در این پژوهش تأثیر دمای سطح آب دریای عمان (sst) در فصول چهارگانه سال بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل شمالی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده­های دمای سطح آب بر اساس می...

متن کامل

تأثیر نوسان‌های دمای سطح آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران

The influence of the Sea Surface Temperatures (SSTs) on the seasonal precipitation over northern and southwestern parts of Iran was investigated. The warm, cold and base phases of the SSTs were defined and the median of precipitation during each of these phases (Rw, Rc and Rb, respectively) was determined. The magnitude of Rw/Rb, Rc/Rb and Rc/Rw were used as criteria for the assessment of the e...

متن کامل

تأثیر نوسان‌های دمای سطح آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران

The influence of the Sea Surface Temperatures (SSTs) on the seasonal precipitation over northern and southwestern parts of Iran was investigated. The warm, cold and base phases of the SSTs were defined and the median of precipitation during each of these phases (Rw, Rc and Rb, respectively) was determined. The magnitude of Rw/Rb, Rc/Rb and Rc/Rw were used as criteria for the assessment of the e...

متن کامل

تأثیر نوسان های دمای سطح آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران

در این پژوهش میزان تأثیر دمای سطح آب دریای خزر(sst) بر بارش فصلی نواحی شمالی و جنوب غربی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره های گرم، سرد و پایه(شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارش در هر دوره(به ترتیب rw ،rc ،rb ) محاسبه و از مقادیر نسبت های rw/rb, rc/rb, rc/rw، و به منظور ارزیابی میزان تأثیر این شرایط بر بارش استفاده شد. روشن گردید که سردی بیش از معمول سطح دریای خزر در زمستان منجر...

متن کامل

تغییرات زی توده زئوپلانکتونها در فصول تابستان و پاییز در سواحل شرقی چابهار (دریای مکران)

با توجه به اهمیت زبوپلانکتونها،  مقایسه تغییرات زی­توده زئوپلانکتونهای سواحل شرقی چابهار در دو فصل تابستان و پاییز بررسی شد. نمونه‌برداریبا استفاده از تور مخروطی زئوپلانکتون با چشمه 100 میکرومتر به‌صورت افقی در دو فصل تابستان (مانسون) و پاییز (پس مانسون) 1395 در ۸ ایستگاه صورت پذیرفت. طبق نتایج، میانگین زی­توده خشک زئوپلانکتونها در فصل پاییز 34/16‌±46/115 و در فصل تابستان،  26/2‌±45/23 میلی‌گرم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 37

صفحات  59- 81

تاریخ انتشار 2011-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021