تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

نویسندگان

  • داریوش طالعی استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • سیدمحمد حسینی ملا دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • عرفان سپهوند کارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
  • ​اورنگ خادمی استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده

انار به‌عنوان یک میوه نافرازگرا طبقه‌بندی شده است و بنابراین غیرحساس به اتیلن محسوب می‌گردد. منتهی در برخی از میوه‌های نافرازگزا اتیلن منجر به تسریع فرایند پیری می‌گردد. در این پژوهش به‌منظور مشخص نمودن حساسیت میوه انار به اتیلن تأثیر تیمارهای اتیلن و 1-متیل‌سیکلوپروپن روی ماندگاری میوه انار در طی انبار سرد، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، بررسی گردید. برای این منظور میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘ با تیمارهای شاهد، اتیلن دو میکرولیتر بر لیتر به مدت 48 ساعت، 1-متیل‌سیکلوپروپن یک و دو میکرولیتربر لیتر به مدت 24 ساعت و تلفیق تیمارهای اتیلن و 1-متیل‌سیکلوپروپن تیمار و در دمای چهار درجه سانتی‌گراد انبارو در زمان‌های یک، دو و سه ماه پس از انبارداری بررسی شد. نتایج نشان داد که میوه‌های تیمار شده با اتیلن دارای کاهش وزن بیشتر و درجه بازارپسندی میوه و آریل، نشت یونی، مقدار فنل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کمتری در مقایسه با میوه‌های تیمار شده با 1-متیل‌سیکلوپروپن حتی در حضور اتیلن (تیمار تلفیقی) بودند. میوه‌های تیمار شده با اتیلن دارای شاخص بازارپسندی میوه و آریل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کمتری در مقایسه با شاهد نیز بودند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت انار میوه‌ای حساس به اتیلن بوده و پیری آن با حضور اتیلن تسریع می‌شود. منتهی در بیشتر شاخص‌های مورد بررسی نمونه‌های شاهد دارای کیفیت کمتری در مقایسه با نمونه‌های تیمار شده با 1-متیل‌سیکلوپروپن بودند، بنابراین به نظر می‌رسد حساسیت میوه انار به اتیلن بالا بوده و همان مقدار اندک اتیلن درونی موجب تسریع پیری آن می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف پوشش پلی اتیلن در دو ضخامت 01/0 و 04/0 میلی متر و آب گرم در دو دمای 50 و 55 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو دقیقه، بر روی عمر انباری و برخی صفات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از آب گرم 50 درجه سانتیگراد بدون اینکه اثر نامطلوبی بر روی کیفیت خوراکی و وضعیت ظاهری دانه های انار داشته باشد باعث کاهش آلودگی قارچی میوه ها گردید...

متن کامل

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف پوشش پلی اتیلن در دو ضخامت 01/0 و 04/0 میلی متر و آب گرم در دو دمای 50 و 55 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو دقیقه، بر روی عمر انباری و برخی صفات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از آب گرم 50 درجه سانتیگراد بدون اینکه اثر نامطلوبی بر روی کیفیت خوراکی و وضعیت ظاهری دانه های انار داشته باشد باعث کاهش آلودگی قارچی میوه ها گردید ...

متن کامل

بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر صفات فیزیکوشیمیایی میوۀ انار رقم‌های ملس ساوه و ملس یوسف‌خانی

در این پژوهش صفات فیزیکوشیمیایی میوۀ رقم‌های ملس ساوه و ملس یوسف‌خانی پرورش‌یافته در مناطق ساری، علی‌آباد و ساوه در سال زراعی 93-92 بررسی شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد، رقم و منطقۀ رشد تأثیر معنی‌داری بر میزان فلاونوئید کل و فعالیت پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) آب‌میوه نداشتند، امّا چگالی و طول میوه، نسبت طول به قطر میوه، اسیدیته (pH) و هدایت الکت...

متن کامل

بررسی تاثیر تیمارهای کلرید کلسیم، آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه)

چکیده با کسب اطلاعات لازم جهت انبارداری میوه انار، می­توان آن را با کیفیت عالی در بازارهای داخلی در طول مدت زمان طولانی­تر عرضه کرد و همچنین در توسعه و گسترش صادرات آن به کشورهای دیگر اقدام نمود. در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف کلرید کلسیم در غلظت­های مختلف (1./.، 2./. و 0%) بوسیله محلول­پاشی بر روی درخت، تیمارهای آب گرم در چهار دما (45 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه، دمای50 درجه سانتیگراد به...

متن کامل

بررسی اثر نیترات کلسیم و سالیسیلیک اسید بر روی ویژگی های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار (رقم ملس یزدی)

میوه انار در ایران به دلیل کیفیت مرغوب، امکان صادرات و از نظر اقتصادی دارای اهمیت فراوان است. به منظور حفظ کیفیت انار، علاوه بر رعایت اصول باغداری، مساله نگهداری مناسب آن پس از برداشت و مدیریت محصول تا زمان فروش امری اجتناب ناپذیر است. به منظور کاهش ضایعات انار کاربرد موادی قبل از برداشت که بتوانند به حفظ کیفیت انار بعد از برداشت کمک کنند حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش نیترات کلسیم با غلظت ها...

15 صفحه اول

تأثیر اکسید روی، تالک و کائولین بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

آفتاب سوختگی یکی از بزرگترین معضلات کشت انار است که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت میوه می‌شود. به منظور ارزیابی اثر کاربرد مواد ضد تعرق بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار، آزمایشی در شهرستان قم در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تالک (T)، اکسید روی (ZnO)، کائولین (K)، اکسید روی+ تالک (ZnT)، تالک+کائولین (TK)، اکسید روی+کائولین (ZnT)، اکسید روی+ تالک+کائولی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 40  شماره 2

صفحات  25- 36

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021