تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی

نویسندگان

  • زارعیان, آرمین ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده‌ پرستاری، گروه بهداشت.
چکیده

مقدمه: بیماری کرونر قلب یک بیماری مزمن است که جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و عوارض آن نیاز به درمان، مراقبت و نظارت طولانی مدت دارد. بار مالی و اجتماعی ناشی از این بیماری در جامعه به قدری زیاد است که محققین را بر آن داشت تا جهت کاهش عوارض آن، در جستجوی راهکارهای مؤثر باشند و این بیماران بتوانند زندگی با کیفیتی را سپری کنند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اجرای مدل‌های مراقبتی در کاهش عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به این عارضه می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تجربی است. جامعه پژوهش شامل 58 بیمار کرونری که در فاصله زمانی بهمن ماه 1394 تا اردیبهشت 1395 در بخش‌های ویژه قلب بیمارستان‌های ولی‌عصر ناجا و 502 ارتش بستری شده بودند، تشکیل می‌دهد. این بیماران با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به روش بلوک‌بندی اختصاصی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. سپس به مدت 3 ماه مدل مراقبت مشارکتی در گروه آزمون اجرا شد و از پرسشنامه کیفیت زندگی ناتینگهام جهت جمع‌آوری اطلاعات بیماران استفاده گردید. سپس داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و آزمون‌های آماری t مستقل، t زوجی و آزمون دقیق فیشر آنالیز گردید. یافته‌ها: آزمون‌های آماری بین گروه آزمون و گروه کنترل از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه آزمون 23/137‌±‌59/141 و در گروه کنترل 52/144‌±‌12/209 بود. آزمون آماری t مستقل اختلاف معنی‌داری را از نظر کیفیت زندگی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل نشان نداد (073/0=P). ولی نمره کیفیت زندگی، 3 ماه بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل به 97/80‌±‌11/76 و 98/151‌±‌78/167 کاهش یافت و تفاوت آماری معنی‌داری (05/0‌P<) را نشان‌ داد. مقایسه میانگین نمرات چهار نوبت مشاهده پس از مداخله، روند کاهشی معنی‌داری را در هر دو گروه نشان داد (05/0‌P<). اندازه اثر این تفاوت معنی‌دار، متوسط بود. بحث و نتیجه‌گیری: مدل‌های مراقبتی نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت مراقبت از بیماران به خصوص در بیماری‌های مزمن دارند. مدل مراقبتی مشارکتی جهت مراقبت از بیماران قلبی مؤثر است و آموزش این مدل‌ به پرستاران بخش‌های قلب و مراقبت‌های ویژه توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر اجرای برنامه‌ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

پیش‌زمینه و هدف: نارسایی قلبی یکی از شایع‌ترین اختلالات قلبی عروقی بوده و به‌عنوان یک اختلال مزمن، پیش‌رونده و ناتوان‌کننده باعث کاهش توان فیزیکی، اختلال در روابط فردی و اجتماعی، کاهش توانایی انجام وظایف شغلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی و سرانجام افت کیفیت زندگی مبتلایان می‌شود. برای حل این مشکلات به مداخلات پرستاری ازجمله روش‌های آموزشی نوین نیاز خواهد بود. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر اجرای برنا...

متن کامل

بررسی تأثیر به‌کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی

تاریخ دریافت 01/03/1394 تاریخ پذیرش 28/05/1394 چکیده پیش‌زمینه و هدف: نارسایی قلبی با شیوع پیش‌رونده و مرگ‌ومیر بالا همراه است و شیوع و بروز این بیماری علی‌رغم پیشرفت‌های پزشکی در حال افزایش است. این بیماری جدای از پیش‌آگهی ضعیف، باعث محدودیت در فعالیت جسمی، قطع تعاملات اجتماعی، دیسترس‌های روانی، افزایش وابستگی و بازنشستگی زودرس می‌شود و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی را تحمیل می‌کند. مطالعه حاضر با...

متن کامل

بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

اهداف: نارسایی قلبی یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهایی است که با وجود پیشرفتهای پزشکی هنوز از مشکلات عمده نظام های بهداشت و درمان است. امروزه یکی از اهداف برنامه های مراقبت پرستاری، بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بود. روش ها: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی 90 نفر از بیماران مبتل...

متن کامل

اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها

زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی-عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان محسوب می‌شوند. بیماری‌های قلبی-عروقی بیماری‌های وسیعی را دربرمی گیرد نظیر بیماری‌های عضلات قلب و سیستم عروق که وظیفه‌شان فراهم کردن نیازمندی‌های قلب، مغز و سایر ااندام­های حیاتی بدن است. در مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها پرداخته شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه­آزمای...

متن کامل

تاثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی

مقدمه: اغلب بیماران دارای بیماری­های مزمن از جمله بیماری نارسایی قلبی، دارای عملکرد و کیفیت زندگی پایین­تر از حد معمول جمعیت هستند. از آنجا که زندگی با بیماری نارسایی قلبی بسیار زجرآور است و بر فعالیت­­های معمول زندگی بیمار اثر قابل­ملاحظه­ای می­گذارد . هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی بود.   روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  39- 48

تاریخ انتشار 2017-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021