تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستانهای دولتی منتخب شهر اصفهان

ثبت نشده
چکیده

زمینه: تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید. افزایش تصاعدی هزینه‌های بخش سلامت در کشور باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد. اولین بسته خدمتی در طرح تحول نظام سلامت، برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. در این مطالعه به بررسی میزان تحقق این برنامه می پردازیم. روش کار: این پژوهش، با بررسی اطلاعات درآمدی 5 بیمارستان دولتی شهر اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که شامل عمومیت تخصص ها بود، در 9 ماه ابتدای اجرای طرح صورت گرفته است.        یافته ها: با احتساب نرخ تورم، به طور متوسط میزان پرداخت از جیب بیماران با میانگین 18/2 و انحراف معیار 82/1 و نهایتا، 17/43 درصد کاهش داشت که می تواند به دلیل پرداخت یارانه سلامت از جانب دولت باشد.         نتیجه گیری: تحلیل یافته ها نشان داد که دولت توانسته میزان پرداخت از جیب بیماران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و گامی موثر در راستای رسیدن به اهداف خویش بردارد. اما بررسی علل افزایش هزینه ها و میزان بار مراجعات ضروری به نظر می رسد. واژگان کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان، پرداخت از جیب

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت (یک مطالعه مقطعی در شهر تهران)

Background: One of the main goals of health sector evolution plan is reducing the amount of out of pocket payment by patients receiving hospital services in public sectors. This study aimed to assess the amount of out of pocket payment by inpatients in public hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Science in Tehran city in 2015.   Materials and Methods: In this cross-se...

متن کامل

روند شکایات بیماران در یکی از بیمارستانهای دولتی کشور قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

Background: Patient complaints from the healthcare system can be helpful to respond patients’ needs using identifying the weaknesses. In this study, the complaints trend of patients has been investigated before and after healthcare system reform progress in a public hospital.   Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out to assess trend of patient's complaints in tw...

متن کامل

اصـلاحیـه: مقایسه‌ی میزان پرداخت از جیب هزینه کل و سهم داروی بیماران سرطان خون، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساری

According to the corresponding author of the article entitled “Comparative Study of Direct Patient and Drug Costs before and after the Implication of Healthcare Reform Program in Sari, Iran.” that was published in volume 26, issue 144 of this journal, there are mistakes regarding the affiliations of Shokoufeh Nikfar and Pardis Zaboli. The correct affiliations of these authors are in...

متن کامل

مقایسه‌ی میزان پرداخت از جیب هزینه کل و سهم داروی بیماران سرطان خون، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساری

Background and purpose: In many countries, measurements are taken to support cancer patients. In Iran the high costs of cancers and increasing incidence of cancer have made health system authorities to plan for this issue as a top priority of healthcare reform program. The aim of this study was to evaluate the performance of this program in cancer patients in Sari Imam Khomeini teaching hospita...

متن کامل

مقایسه ی میزان پرداخت از جیب هزینه کل و سهم داروی بیماران سرطان خون، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساری

سابقه و هدف: بسیاری از کشورها اقداماتی جهت پشتیبانی از بیماران سرطانی برنامه ریزی و اجرا می گردد، در کشور ایران نیز هزینه های کمرشکن از یک سو و افزایش ابتلا به سرطان، مسئولین نظام سلامت را برآن داشت تا یکی از اولویت های طرح تحول نظام سلامت رابه این امر اختصاص دهند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد این طرح در بیماران مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ساری بود. مواد و روش ها: در این...

متن کامل

تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت

مقدمه: توجه جهانی به موضوع سلامت سبب شده است که دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، راهبردهایی را جهت اصلاح و بهبود نظام سلامت خود اتخاذ نمایند. کشور ایران نیز در سال‌های اخیر طرح تحول نظام سلامت را آغاز نموده است. هدف این مطالعه تبیین تجربیات پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت است. روش کار: این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدار شناسی انجام و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت پذیر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 3

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022