تأثیر ارائه برنامه درسی فرایندمحور بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی

نویسندگان

  • سید حسن طالبی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به این منظور انجام شده است تا تأثیر برنامه‌ریزی درسی  بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی را بررسی نماید. روش‌:با استفاده از یک مطالعه شبه آزمایشی دو گروه الف و ب از دانشجویان در درس زبان انگلیسی عمومی‌در مقطع کارشناسی در 14 جلسه مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتد به هر دوگروه به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه 22 سوالی گاردنر AMTB)) مبنی بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی داده شد. گروه الف با استفاده از طرح درس و سرفصل‌های مشخص هم برای کل دوره و هم برای هر جلسه‌ مورد تدریس قرار گرفت، درحالی‌که در گروه ب تنها طرح درس کل دوره در ابتدای نیمسال برای تدریس ارائه گردید. نمرات در نرم‌افزار SPSS با استفاده از تحلیل کواریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: پژوهش نشان داد که برنامه‌ریزی درسی با طرح درس و سرفصل‌های مشخص هم برای کل دوره و هم برای هر جلسه‌  تأثیر معناداری بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی دارد درحالی‌که در بین دو سطح توانش زبانی انگلیسی در انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی تأثیر معناداری مشاهده نشد. لذا از آن‌جاکه انگیزش و نگرش دو عامل عاطفی بسیار مهم در امر یادگیری هستند، پیشنهاد می‌شود برای ارتقای این دو عامل مدرسین زبان عمومی ‌جهت ارتقای یادگیری زبان انگلیسی طرح درس مدون و مشخص نه تنها برای کل دوره بلکه برای هر جلسه به دانشجویان ارایه دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

 This study attempts to find the effects of learning strategies in increasing the tolerance of ambiguity and hence the language proficiency. To this aim 135 Shahed University students were randomly selected according to their English Entrance exam grades and CELT proficiency test scores to make sure that the subjects are culturally and linguistically homogeneous. These subjects filled out the q...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

پژوهش حاضر رابطه ی بین باورهای انگیزشی زبان آموزان انگلیسی و استفاده از راهبردهای یادگیری را بررسی می کند. سه جز انگیزه (جز انتظار، ارزش و عاطفه) در رابطه با راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت تلاش بررسی شدند. دویست و پنجاه و هفت زبان آموز انگلیسی از سطوح مختلف توانش زبانی پرسشنامه ی فارسی ر اهبردهای انگیزشی برای یادگیری را پاسخ گفتند. بررسی تاثیر سطح زبانی بر باورهای انگیزشی بیانگر تاثیر معن...

این مقاله به طرح مسئله تأثیر نگرش های زبانی در موفقیت برنامه ریزی زبان می پردازد. چنین مطالعه ای در واقع در چارچوب نظری شکل گرفته از تلاقی جامعه شناسی زبان و روانشناسی اجتماعی انجام می گیرد. در این چارچوب ابتدا به توضیح در باب مفهوم نگرش به طورکلی و نگرش های زبانی به طور خاص پرداخته و سپس با استناد به این مفهوم، هوشیاری زبانی را تعریف می کنیم. سپس به بیان نظر زبانشناسان مختلف در باب نقش نگرش ه...

مقدمه: امروزه، یادگیری از طریق ارتباطات سیار در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه یادگیری زبان دوم قرار گرفته است. در عین حال، وجود نرم افزار های کاربردی چون بازی های قابل عرضه بر روی تلفن های همراه، تمایل این پژوهشگران را برای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری بیش از پیش تقویت نموده است. پژوهش شبه آزمایشی حاضر با هدف بررسی بسط پذیری بازی در طراحی برنامه درسی برای آموزش واژگان و خوا...

توانایی تنظیم  و کنترل افکار، رفتار، انگیزه‌ها و اعمال برای رسیدن به اهداف خودنظم‌بخشی نام‌ دارد، و یادگیری خودنظم‌یافته متضمن برنامه‌ها و رفتارهایی استراتژیک برای تحقق اهداف یادگیری است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا‌ آموزش مدل یادگیری خودنظم‌یافته  زیمزمن  و مویلان به  گروهی از دانش‌آموزان ایرانی بر نگرش آنان به خواندن در انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی تأثیر مثبت دارد. دیگر هدف آن ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود