تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

نویسندگان

چکیده

Growth regulators play a crucial role during plant growth and development and utilizing of them can a possible approach to improving plants economic yield. In this research, the effects of two elicitors [salicylic acid (SA) and indole acetic acid (IAA)] on the accumulation of essential oils in the shoot cultures of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. were studied. This research was conducted in pot expriment in randomized complete design in factoriel layout with 4 repeatitions in 2016. The following treatments were applied after the plants had 6 and 8 leaves: IAA (0, 1, 1.5, 2 mg/l), SA (0, 1, 10, 20 mM). Harvesting was done in 3 weeks after of second foliar application in time of plants had 16-22 leaves. Twenty-eight (28) essential oils in Mentha piperita L. were obtained and the most notable (more than 70%) were: menthol, menton and izomenton. Twenty-three (23) essential oils in Melissa officinalis L. were obtained and the greatest notable (more than 65%) were: geranial, neral and menthol and in Mentha piperita L. Results indicated mixed treatment of salicylic acid (10 mM) and indol acetic acid (1.5 mg/l) was the best treat on essential oil content and composition. It seems that the positive effects of hormones increased yield and then increased essential oil content and composition. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمیL.  Mentha piperita از خانوادۀ Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به‌منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی‌مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ ص...

متن کامل

تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که علاوه‌بر آثار درمانی به‌عنوان طعم‌دهنده در تولید محصولات غذایی و دارویی مختلف بکار می‌رود. کمّیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه‌بر ژنوتیپ، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونیک اسید بر روی کمّیت و کیفیت نعناع فلفلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوری...

متن کامل

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (mentha piperita l.)

نعناع فلفلی با نام علمیl.  mentha piperita از خانوادۀ lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ ص...

متن کامل

پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی

روش‏های مختلفی به‌منظور افزایش تولید متابولیت‏های ثانوی در گیاهان دارویی استفاده می‏شود، ازجمله آنها افزودن الیسیتورها به گیاهان است. سالیسیلیک اسید اثر مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان با اثر بر جذب عناصر معدنی دارد. برای بررسی پاسخ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کاربرد سالیسیلیک اسید در سطوح مختلف نیتروژن، آزمایش زراعی دوساله، در سال‏های 93-1392 و 94-1393 اجرا گردید. آزمایش به‌صورت اسپلیت پل...

متن کامل

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)

In order to examine the effects of plant density on the morohological traits, yield and essential oil of peppermint, an experiment was conduced in Agricultural College of Tabriz University during 2005 and 2006. The treatments included four plant density levels ( 8,12 ,16,20 plants.m-2) with three replications. The treatments were based on a split plot design in time and result analysis of compo...

متن کامل

تأثیر آبیاری با آب شور و تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوزیکی نعناع فلفلی (mentha piperita l)

شوری خاکو آب یکی از فاکتورهای محیطی مهمی است که رشد و تولید محصول را محدود می کند و بنابراین یافتن روش ها و استراتژی هایی برای القاء مقاومت به تنشیا اصلاح اثرات زیانبار تنش شوری بر گیاهان مورد توجه زیادی قرار گرفته است.سالیسیلیک اسید یک ترکیب فنولی است که اثرات اصلاح کنندگی آن در القاء مقاومت به شوری در بسیاری از گیاهان گزارش شده است. نعناع فلفلی (mentha piperita l.)گیاهی علفی وچندساله متعلق به...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 26

صفحات  251- 262

تاریخ انتشار 2018-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022