تأثیر انواع متفاوت کاربری زمین بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و زیستی خاک در جنگل الندان ساری

نویسندگان

  • اصغر فلاح دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ‌ایران
  • سید محمد حجتی استادیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ‌ایران
  • مریم اسدیان کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ‌ایران
چکیده

چکیده امروزه، تخریب اکوسیستم‏های طبیعی و تبدیل آن‌ها به کاربری‏های دیگر موجب تغییرات چشمگیری در خصوصیات خاک شده است. این تحقیق به‌‌منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و زیستی خاک در بخشی از چشم‌اندازهای جنگل‌‌های صنایع چوب و کاغذ مازندران در سری الندان، که از تنوع کاربری اراضی (تودة خالص راش، تودة مخروبه، تودة دست‌کاشت ون، تودة دست‌کاشت کاج سیاه، و زمین کشاورزی) برخوردار است، انجام شد. به‌همین منظور، نمونه‏های خاک به‌صورت تصادفی (تعداد 6 نقطه در هر کاربری) و از عمق 0ـ10، 10ـ20، و 20ـ30 سانتی‏متر به‌وسیلة استوانة فلزی (قطر 8 سانتی‏متر) برداشت شد. درصد رطوبت، چگالی ظاهری، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و کلسیم قابل جذب، آمونیوم، و نیترات خاک در آزمایشگاه اندازه‏گیری و شاخص‏های نرخ خالص معدنی‏شدن نیتروژن، تولید آمونیوم، و تولید نیترات محاسبه شد. مقایسۀ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اختلاف معنی‏داری (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تغییر کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک (مطالعه موردی: جنگل الندان- ساری)

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی خاک در بخشی از چشم اندازهای جنگل های صنایع چوب و کاغذ مازندران در سری الندان که از تنوع کاربری اراضی (توده خالص راش، توده مخروبه، توده دست کاشت ون، توده دست کاشت کاج سیاه و زمین کشاورزی) برخوردار بوده است، انجام شد. پس از بازدید و شناسایی دقیق منطقه، با استفاده از روش تصادفی، تعداد 6 نقطه در هر یک از کاربری ...

15 صفحه اول

تأثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی شاخص کیفیت خاک در پنج کاربری متفاوت اراضی (تودۀ راش، تودۀ مخروبه، جنگل­کاری کاج، جنگل­کاری ون و زمین کشاورزی) در محدودۀ طرح جنگلداری سری الندان، با مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شده است. برای این امر، نمونه‎برداری از خاک، به‎صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از شبکۀ آماربرداری به ابعاد 50×75 متر (تعداد 6 نقطه در هر کاربری) و از عمق 10-0 سانتی­متری به‎وسیلۀ استو...

متن کامل

تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر

سابقه و هدف: تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و تبدیل آن ها به کاربر ی های دیگر موجب تغییرات چشمگیری در خصوصیات خاک شده است .جنگل‌زدایی عواقب اکولوژیکی زیان‌باری مانند کاهش تنوع زیستی و کیفیت خاک را بهمراه دارد. نتایج پژوهش‌ها در سراسر دنیا بیانگر آن است که جنگل‌زدایی باعث تنزل کیفیت خاک از طریق کاهش ماده آلی، تنفس میکروبی، پایداری خاکدانه‌ها، هدایت هیدرولیکی و افزایش جرم مخصوص ظاهری می‌گردد. هدف از ای...

متن کامل

تأثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی شاخص کیفیت خاک در پنج کاربری متفاوت اراضی (تودۀ راش، تودۀ مخروبه، جنگل­کاری کاج، جنگل­کاری ون و زمین کشاورزی) در محدودۀ طرح جنگلداری سری الندان، با مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شده است. برای این امر، نمونه‎برداری از خاک، به‎صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از شبکۀ آماربرداری به ابعاد 50×75 متر (تعداد 6 نقطه در هر کاربری) و از عمق 10-0 سانتی­متری به‎وسیلۀ استو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 66  شماره 4

صفحات  377- 388

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022