تأثیر اکسید روی، تالک و کائولین بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

نویسندگان

  • سید جلال طباطبایی استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
  • مسعود ناظری دانشجو کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
  • نسرین ملائی دانشجو کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
چکیده

آفتاب سوختگی یکی از بزرگترین معضلات کشت انار است که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت میوه می‌شود. به منظور ارزیابی اثر کاربرد مواد ضد تعرق بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار، آزمایشی در شهرستان قم در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تالک (T)، اکسید روی (ZnO)، کائولین (K)، اکسید روی+ تالک (ZnT)، تالک+کائولین (TK)، اکسید روی+کائولین (ZnT)، اکسید روی+ تالک+کائولین (ZnTK)، توری با عبور نور 50 درصد و شاهد (محلول ­پاشی با آب) بودند. نتایج نشان داد که خصوصیات کیفی گیاه به طور معنی­داری تحت تاثیر تیمار­ها قرار گرفت. بیشترین ضخامت پوست میوه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار ZnT مشاهده شد. بیشترین طول آریل مربوط به تیمار ZnK بود اما هیچکدام از تیمارها تأثیری بر روی قطر آریل، طول و قطر هسته انار نداشتند. بیشترین میزان فنل پوست در تیمار ZnTK ثبت شد و سایر تیمارها تقریبا در یک سطح معنی‌داری قرار گرفتند. کمترین میزان pH پوست و فعالیت آنزیم پراکسیداز آریل در تیمار توری مشاهده شد و تیمارهایی که ترکیبی از تالک، کائولین و اکسید روی بودند، بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز را داشتند. ZnK سبب افزایش 77 درصدی فعالیت آنزیم لاکاز نسبت به شاهد شد. بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز در تیمارهای ZnTK و کائولین اندازه گیری شد. به نظر می‌رسد اکسید روی به دلیل ایجاد سطح مناسبی از پراکسیداز و کم کردن فعالیت لیپوکسیژناز و لاکاز تیمار مناسبی برای افزایش کیفیت میوه انار می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر کائولین بر میزان آفتاب‌سوختگی و شاخص‌های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه

آفتاب‌سوختگی عارضه‌ای فیزیولوژیکی است که با کاهش کیفیت میوة انار، سالانه آسیب و زیان زیادی به باغداران وارد می‌کند. در این پژوهش، تأثیر کائولین بر حفظ کیفیت و کاهش آفتاب‌سوختگی میوة انار رقم ملس ترش ساوه بررسی شد. درختان انار طی فصل رشد در سه مرحله به ترتیب 45، 75 و 105 روز پس از تشکیل میوه با چهار سطح کائولین فرآوری شده (0، 5/2، 5 و 10 درصد) محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد که کائولین به‌طور مع...

متن کامل

اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

هیومیک اسید به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس وسایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش به منظوربررسی تأثیر هیومیک اسید (با نام تجاری هیومیکس 95، محتوی هیومیک اسید 68%، اسید فولویک 12% و پتاسیم 15% –13%) در غلظت‌های صفر، 7/1، 4/3 و 1/5 گرم خالص به ازای درخت در هر مرحله به دو صورت محلول‌پاشی برگی و کاربرد خاکی بر خصوصیات کمی و کیفی ...

متن کامل

تاثیر سایبان، محلول‌پاشی کائولین، تنک میوه و آبیاری تکمیلی بر کاهش عارضه سفیدشدگی آریل انار رقم ملس ترش ساوه

عارضه سفیدشدگی آریل به شدت کیفیت میوه انار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور مطالعه برخی عوامل مدیریتی در باغ‌های انار و تاثیر آن‌ها بر کاهش شدت سفیدشدگی آریل انار رقم ملس ترش ساوه، اثر استفاده از سایبان، محلول‌پاشی کائولین، تنک میوه وآبیاری تکمیلی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در ایستگاه ملی تحقیقات انار ساوه در دو سال باغی 1393 و 1394 بررسی شد. تیمارها شامل...

متن کامل

اثر محلول پاشی عناصر کلسیم و روی بر ترکیدگی و خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

انار با نام علمی punica granatum از خانواده punicaceae درختچه ای است پر شاخ و برگ که بومی ایران بوده و ارزش غذایی و بهداشتی میوه آن بالا می باشد. سطح وسیعی از کشور ما دارای آب و هوای گرم و خشک و آب و خاک نسبتا شور بوده که مناسب برای کشت انار می باشد. ترکیدگی یکی از بیماری های فیزیولوژک مهم انار بوده که باعث کاهش کیفیت ظاهری انار، میشود، شدت خسارت ترکیدگی بستگی به رقم، شرایط محیطی، مدیریت باغ و ...

15 صفحه اول

اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

هیومیک اسید به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس وسایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به منظوربررسی تأثیر هیومیک اسید (با نام تجاری هیومیکس 95، محتوی هیومیک اسید 68%، اسید فولویک 12% و پتاسیم 15% –13%) در غلظت های صفر، 7/1، 4/3 و 1/5 گرم خالص به ازای درخت در هر مرحله به دو صورت محلول پاشی برگی و کاربرد خاکی بر خصوصیات کمی و کیفی ...

متن کامل

مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

در این تحقیق تأثیر تیمارهای مختلف پوشش پلی اتیلن در دو ضخامت 01/0 و 04/0 میلی متر و آب گرم در دو دمای 50 و 55 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو دقیقه، بر روی عمر انباری و برخی صفات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از آب گرم 50 درجه سانتیگراد بدون اینکه اثر نامطلوبی بر روی کیفیت خوراکی و وضعیت ظاهری دانه های انار داشته باشد باعث کاهش آلودگی قارچی میوه ها گردید...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021