تأثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی‏اکسیدان تام سرم (TAC) در موش‏های چاق نژاد NMRI

نویسندگان

  • آزاده ابراهیم حبیبی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فاطمه جلالوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی
  • مسعود کیمیاگر انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  • مهسا محمدآملی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • پریچهر یغمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، گروه زیستشناسی
چکیده

چاقی معمولاً همراه با کمبود ریزمغذی‏ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی‏اکسیدان‏ها و چربی‏های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی‏های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت‏های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک‏سازی رادیکال‏های آزاد می‏باشند. در این مطالعه تأثیر ترکیبات طبیعی مانند تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون روی غلظت سرمی آنتی‏اکسیدان‏های تام سرم بررسی می‏شود. در این مطالعه از موش‏های نر نژادNMRI  استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (تحت رژیم استاندارد جوندگان) و گروه تجربی به مدت 8 هفته (تحت رژیم پرکالری) قرار گرفتند. سپس حیوانات چاق به سه گروه  شم، چاق وتجربی تقسیم شدند. در گروه تجربی موش‏ها با ترکیبات تیمول، آکاربوز، تیوفلاوین T و چالکون (12mg/kg/day) به مدت 8 هفته گاواژ شدند. در پایان دوره تیمار، خونگیری از حیوانات، به منظور بررسی ظرفیت آنتی‏اکسیدان تام سرم(Total Antioxidant Capacity,TAC) بعمل آمد. ظرفیت آنتی‏اکسیدانی تام در گروه چاق نسبت به کنترل کاهش، اما در گروه شم سطح TAC نسبت به چاق و کنترل، افزایش نشان داد. در همه گروه‏های تیمار، سطح TAC افزایش نشان داد، اما این افزایش در گروه چالکون و تیوفلاوین T در مقایسه با دیگر گروه‏ها معنی‏دارنبود، ولی در گروه آکاربوز (01/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی‏اکسیدان تام سرم (tac) در موش‏های چاق نژاد nmri

چاقی معمولاً همراه با کمبود ریزمغذی‏ها، نتیجه رژیم غذایی ناسالم، فقدان آنتی‏اکسیدان‏ها و چربی‏های غیراشباع از یک طرف و فراوانی چربی‏های اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماری‏های مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیت‏های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاک‏سازی رادیکال‏های آزاد می‏باشند. در این مطالعه تأثیر ترکیبات طبیعی مانند تیمول،...

متن کامل

تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان تام سرم (tac) در موشهای چاق نژاد nmri

زمینه و هدف : چاقی معمولا همراه با کمبود ریز مغذی ها ٬نتیجه رژیم غذایی ناسالم٬ فقدان آنتی اکسیدانها و چربیهای غیر اشباع از یک طرف و فراوانی چربیهای اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیتهای ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد می باشند.در این مطالعه تاثیر ترکیبات طبیعی مانن...

متن کامل

بررسی تاثیر مصرف شاهنگبین بر روی غلظت گلوکز سرم و هموگلوبین گلیکوزیله و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتی نوع دو

  Background : Type 2 diabetes melitus (DM) is highly prevalent worldwide. Evidence supports a role for royal jelly in reduction of serum glucose and lipids. The purpose of this study was to determine the effects of royal jelly intake on serum glucose, HbA1c, and Total Antioxidant Capacity (TAC) in type 2 diabetic patients.   Methods: Fifty patients with type 2 DM participated in a double-blind...

متن کامل

بررسی تأثیر Passive Smoking بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق و سرم Rat

Objective: Active and passive smoking lead to the production of a number of oxidants and antioxidants with various adverse health effects compromising the immune system. Tobacco use increases the production of free radicals as well. The purpose of this study was to determine the effects of passive smoking on total antioxidant capacity (TAC) of serum and saliva in rats. Methods: This experimenta...

متن کامل

تأثیر نانو ذره کیتوسان در درمان سوختگی بر روی موش نر بالغ نژاد NMRI

زخمهای ناشی از سوختگی یکی از دیر بهبود یافته ترین زخمها می باشند. درمان صحیح و مراقبت از زخم جهت افزایش سرعت بهبود، هم چنین جلوگیری از مزمن شدن و عفونت آن همواره مد نظر بوده است. کیتوسان مشتقی از گلوکان با واحدهای تکرار شونده کیتین دارای ساختاری طبیعی شبیه سلولز است که زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است . 42 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به صورت تصادفی در گروه های کنترل و شم و تجربی قرار گرفتند .با ر...

متن کامل

بررسی رخداد مسمومیت آبستنی با تعیین سطوح برخی از عناصر، متابولیت‌ها و کورتیزول خون در میش‌های نژاد قزل

مسمومیت آبستنی در میش یکی از بیماری­های متابولیکی است که در اثر کمبود گلوکز مادر در پاسخ به افزایش احتیاجات تغذیه­ای سریع جنین ایجاد می­شود. این مطالعه به‌منظور بررسی سطوح برخی از عناصر و متابولیت­ها و کورتیزول خون در میش­های آبستن قزل ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان انجام گرفت. در این بررسی از 50 رأس میش در سه نوبت قبل از آبستنی، دوره آبستنی و قبل از زایش خون­گیری شده و غلظت گلوکز، کلسیم، فسفر، او...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  19- 24

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021