تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

نویسندگان

چکیده

سابقه و هدف: شوری آب و خاک در بسیاری از نقاط جهان، به‌خصوص نواحی خشک و نیمه‌خشک، یک عامل مهم محدودکننده رشد محسوب می‌شود. با توجه به تحمل نسبی گیاه پسته به شوری و وسعت زیاد خاک‌های شور در کشور، به‌نظر می‌رسد پسته گیاه مناسبی برای کشت در این مناطق باشد. از آن‌جا که تولید و فعالیت هورمون‌های گیاهی از جمله سیتوکینین‌ها تحت تأثیر تنش‌های محیطی و عناصر غذایی قرار می‌گیرد و با توجه به شور بودن خاک‌های پسته‌خیز استان کرمان و نقش مهم نیتروژن در تولید و انتقال سیتوکینین از ریشه به اندام هوایی، پژوهش حاضر به بررسی نقش هورمون بنزیل‌آدنین (سیتوکینین) و نیتروژن در شرایط شور بر پارامتر‌های فیزیولوژی و تنظیم‌کننده‏های اسمزی دانهال‎های پسته (رقم بادامی ریز زرند) پرداخت. مواد و روش‌ها: به‎منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و بنزیل‌آدنین در شرایط شور (کلرید سدیم) بر پارامتر‌های فیزیولوژیکی و تنظیم‌کننده‏های اسمزی دانهال‎های پسته، رقم بادامی ریز زرند یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام شد. تیمارها شامل شوری (صفر و 2000 میلی‎گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک)، نیتروژن (صفر و 100 میلی‎گرم در کیلوگرم خاک از منبع نیترات آمونیم) و هورمون بنزیل‌آدنین (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) بودند. یافته‌ها: نتایج نشان داد، در شرایط شور مصرف 500 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌‌آدنین، وزن خشک گیاه را بیش از 2 برابر نسبت به شاهد افزایش داد. هم‌چنین مقدار کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل با شور شدن محیط کشت کاهش یافت، در حالی که مصرف توأمان نیتروژن و بنزیل‌آدنین، به ترتیب افزایش 77، 72 و 52 درصدی این ویژگی‌ها را باعث گردید. کاروتنوئید‌ها نیز تحت تأثیر این تیمارها با افزایش 78 درصدی مواجه گردیدند. هم‏چنین علی‏رغم اینکه شوری شاخص فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm) را 31 درصد کاهش داد، ولی مصرف توأمان نیتروژن و 500 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین توانست تا حدودی اثرات ناشی از تنش شوری را بهبود ببخشد و این پارامتر فتوسنتزی را 43 درصد افزایش دهد. نتایج هم‏چنین نشان داد که مقدار پرولین و قند‌های محلول (تنظیم‌کننده‏های اسمزی) نیز تحت تأثیر نیتروژن و بنزیل‌آدنین (500 میلی‌گرم در لیتر)، با افزایش روبرو گشت، لیکن مصرف هم‌زمان این تیمار‌ها مقدار این تنظیم‌‌کننده‌های اسمزی را به‌ترتیب 78 و 59 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. نسبت‏های K/Na و Ca/Na نیز که با شور شدن محیط کاهش معنی داری یافتند، با مصرف500 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین، افزایش به‏ترتیب 100 و 40 درصدی پیدا نمودند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده، مشخص گردید که نیتروژن و بنزیل‌آدنین با بهبود ویژگی‌های فیزیولوژی و تنظیم‌کننده‌های اسمزی، توانایی دانهال‏های پسته را در مقاومت به تنش ‌شوری افزایش دادند و در نتیجه پیشنهاد می‏گردد، این آزمایش بر روی درختان مثمره پسته انجام و در صورت افزایش کمی و کیفی محصول به باغداران توصیه گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثرات نیتروپروساید سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری

در این تحقیق اثرات نیتروپروساید­سدیم و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زیتون تلخ تحت تنش شوری در یک آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری مقدار پرولین و قندهای محلول در اندام­های هوایی و زیرزمینی به­طور معنی­داری افزایش یافت، به­طوری­که در شوری 20 دسی­زیمنس بر متر، مقدار پرولین برگ نسبت به شاهد 13 براب...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی دانهال‌های بادام تلخ در شرایط تنش کلرید سدیم

بادام از جمله درخت­های میوه­ای است که کشت و پرورش آن در ایران قدمتی طولانی دارد. با وجود اینکه این درخت جزو گیاهان به نسبت حساس به شوری طبقه بندی شده اما در سال­های اخیر کیفیت پایین آب آبیاری و افزایش شوری خاک سبب کاهش تولید این گیاه شده است. نقش سالیسیلیک اسید در سازوکارهای دفاعی گیاهان در شرایط تنش نشان­دهنده اثر این ماده در کاهش اثرهای تنش شوری در گیاهان است. بنابراین آزمایشی به منظور بررسی ...

متن کامل

اثر سدیم نیتروپروساید ( (SNP)بر برخی عوامل فیزیولوژیکی گیاه کلزا (Brassica napus L. ) تحت تنش خشکی

خشکی با اثرات تنش اسمزی˓ رشد گیاهان و تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. نیتریک اکسید یک رادیکال گازی پایدار است که بعنوان یک مولکول پیام‌رسان در گیاهان عمل می‌کند و در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی˓ نموی و همچنین پاسخ‌های گیاهان به تنش‌‌های محیطی شرکت می‌کند. در پژوهش حاضر از نیتروپروساید سدیم (SNP) بعنوان رها کننده NO استفاده گردید. گیاهچه‌های کلزا به مدت 21 روز در معرض مقادیر رطوبتی خا...

متن کامل

اثرات نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.) تحت تنش کلرید سدیم

In the present study, response of Pistachio (Pistacia vera L.) on nitrate reductase activity, some biochemical characters and ions accumulation to salinity were evaluated. Salinity treatments (0, 75, 150 mM NaCl) and potassium nitrate (0, 10, 15 mM) were imposed and sampling were done 100 days after treatments. Results indicated that sodium chloride at 75 mM plus 10 mM potassium nitrate resulte...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  1- 23

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022