تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

نویسندگان

  • رامین رحیمی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
  • سیده معصومه عصایی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن. تنکابن، ایران
چکیده مقاله:

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آزمون تعیین سطح OPT و به صورت تصادفی انتخاب و در آزمایش شرکت کردند و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم گردیدند. سپس پیش آزمون مهارت گفتاری از هر دو گروه به عمل آمد و به دنبال آن هر دو گروه در معرض 10 جلسه تدریس مهارت گفتاری با استفاده از متون شفاهی (گروه آزمایشی) و بدون استفاده از متون شفاهی (گروه گواه) قرار گرفتند. پس از آن از هر دو گروه پس آزمون مهارت گفتاری به عمل آمد. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه تعیین سطح آکسفورد بود که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود. داده های به دست آمده با توجه بر آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون تی، تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مهارت گفتاری ترجمه آموزان در اثر به کارگیری متون شفاهی ارتقا می یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

بررسی تاثیر آگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری شنیداری بر مهارت گفتاری و شنیداری انگلیسی زبان آموزان ایرانی

مطرح شدن شیوه آموزش زبان به صورت ارتباطی در دهه هشتاد میلادی و افزایش روزافزون نیاز به کسب مهارت در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در جهان موجب افزایش اهمیت بیشتر مهارت شنیداری و گفتاری در آموزش زبان گردید. بنابراین ابداع شیوه های مفید و سازنده برای آموزش مهارت شنیداری و گفتاری در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.ازاینرو،هدف این تحقیق بررسی تأثیرآگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری مهارت ...

15 صفحه اول

ارتباط میان انگیزه، آگاهی فراشناختی از راهبردها و مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

مهارت شنیداری اغلب مهارتی منفعل انگاشته می شود.از سوی دیگر مطالعه و انجام تحقیق بر روی این مهارت مشکلاتی به همراه دارد.این دلایل سبب شده اند که تعداد تحقیقات و مطالعات بر روی این مهارت نسبت به مهارت های دیگر کمتر باشد.هدف اولیه این پژوهش یافتن تأثیر میزان مهارت شنیداری و انگیزه بر استفاده از راهبردهای شنیداری فراشناختی بوده است.بررسی رابطه بین مهارت شنیداری و میزان انگیزه شرکت کنندگان هدف دیگر ...

متن کامل

تاثیر فعالیتهای کار – محور بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی"

در طول بیست سال گذشته آموزش زبان به شیوه کار- محور، توجه محققین ،مسئولین برنامه ریزی آموزشی و مدرسین زبان دوم را به خود جلب نموده است. فعالیتهای کار- محور زبان آموزان ما را مستقل تر و خلاق تر ساخته و علاوه بر آن کاستی موجود در کتابهای درسی را از بین برده و بین بخشهای مختلف یک درس ارتباط بر قرار می نمایند.هدف اولیه تحقیق حاضر، بررسی تاثیرات تکنیکهای کار- محوربر توسعه مهارت گفتاری بوده و در مرحله...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  77- 87

تاریخ انتشار 2011-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023