تأثیر تغییر اقلیم بر فنولوژی انگور رقم بی‌دانه سفید در استان آذربایجان‌غربی

نویسندگان

  • حامد دولتی‌بانه دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی-باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران.
  • حامد عباسعلی‌نژاد شرامین کارشناس هواشناسی اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌غربی
  • سمیه حجابی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده

افزایش دما در سال­های اخیر منجر به تغییراتی در چرخه نمو گیاهان شده است و پیش­بینی­های هیئت بین­الدول تغییر اقلیم حاکی از افزایش قابل توجه دما تا پایان قرن 21 است. انگور به عنوان یکی از مهم­ترین محصولات باغبانی جهان، شدیداً به تغییرات دما حساس است. لذا بررسی پاسخ فنولوژی انگور به تغییرات دما، زمینه مناسبی را برای ارزیابی ارقام و اتخاذ تصمیمات بهتر در راستای اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم فراهم می­کند. در این مطالعه، پاسخ فنولوژی انگور رقم بی­دانه سفید به افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم تحت سناریوی RCP8.5 در استان آذربایجان­غربی بررسی شد. مقایسه زمان رخداد مراحل فنولوژیکی مختلف در دو دوره آینده 2050-2021 و 2100-2071 با دوره تاریخی 2005-1976 بیانگر کاهش فواصل بین مراحل فنولوژیکی است. بعلاوه، طول فصل رشد در دوره­های آینده نزدیک و دور به میزان 10 و 40 روز در مقایسه با دوره تاریخی کاهش خواهد یافت. با توجه به تفاوت ارقام مختلف انگور در پاسخ به تغییرات دما و همچنین تأثیرپذیری متفاوت خرداقلیم­های مختلف از گرمایش جهانی، بررسی نقش توأم ارقام انگور و خرداقلیم­ها در مطالعات آینده این استان توصیه    می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

متن کامل

اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1

با هدف بررسی اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی­دانه، در سیستم هدایت سنتی ایران، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان انجام شد.  تیمارها مشتمل بودند بر: تیمار شاهد (A)، تیمار آبیاری در 4 مرحله فنولوژیکی زمان تشکیل گل آذین، بستن میوه، رشد حبه­ها، و مرحلة رنگ­گیری میوه (B)، تیمار آبیاری با فواصل زمانی 20 روز پس از ...

متن کامل

بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا...

متن کامل

کاهش اثر گرد و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بی‌دانه سفید در اثر شتشو با دی‌اکتیل

به‌منظور ارزیابی اثر گرد و خاک بر انگور رقم‌ بی‌دانه سفید، آزمایشی به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات انگور ملایر در سال 1394-1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار گرد و خاک به‌ صورت مصنوعی، تیمار راهکار (شتشو با محلول آب و ماده دی‌اکتیل) و شاهد بودند. در این پژوهش، کلروفیل a و b، کاروتنوئید، صفات رویشی از قبیل طول شاخه، طول دمبرگ، طول برگ، سطح ‌برگ، فاصله میان‌گره و صفات زایشی...

متن کامل

پاسخ ریزنمونه‌های انگور رقم بی‌دانه سلطانی به محیط‌های کشت مختلف

To study the effects of different combinations of auxin (IBA, NAA) and cytokinin (BAP, TDZ) regulators, basal salts (MS, WPM, NN) and gelling agents (Gelrite and Plant Agar) on the growth and development of seedless grape explants (cv. Bidaneh Soltani), a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design. The number and length of grown shoots were analyzed as two main c...

متن کامل

پاسخ ریزنمونه‌های انگور رقم بی‌دانه سلطانی به محیط‌های کشت مختلف

To study the effects of different combinations of auxin (IBA, NAA) and cytokinin (BAP, TDZ) regulators, basal salts (MS, WPM, NN) and gelling agents (Gelrite and Plant Agar) on the growth and development of seedless grape explants (cv. Bidaneh Soltani), a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design. The number and length of grown shoots were analyzed as two main c...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  43- 52

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021