× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر تمرین بازخورد زیستی و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی - رقابتی بازیکنان فوتبال

نویسندگان

  • احمدی, ابراهیم گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • فارسی, علیرضا گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • واعظ موسوی, سید محمد کاظم گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کنترل اضطراب بازیکنان طی مسابقات یکی از عوامل موفقیت تیم می‌باشد. لذا هدف این مطالعه تعیین تأثیر تمرین بازخورد زیستی تغییر ضربان قلب و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی- رقابتی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون و با نمونه گیری در دسترس انجام شد. در این مطالعه 18 بازیکن فوتبال دانشگاهی با دامنه سنی (19-26) سال مشارکت داشتند. آزمودنی ها در سه گروه بازخورد زیستی تغییر ضربان قلب، آرام سازی و ترکیبی از این دو روش تمرینی به صورت تصادفی تقسیم شدند (هر گروه 6 نفر). قبل و بعد از مداخله، "سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-2" "Competitive State Anxiety Inventory-2" توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نشان داده شد که در همه گروه ها اضطراب شناختی، اعتماد به نفس کاهش معنی‌ دار و اضطراب جسمانی افزایش معنی ‌داری داشته است. همچنین بین دو گروه آرام سازی و ترکیبی تفاوت معنی داری وجود داشت. اما بین گروه ها در اضطراب شناختی و جسمانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: هر سه روش تمرینی موجب کاهش اضطراب شناختی، اعتماد به نفس و افزایش اضطراب جسمانی شد. پیشنهاد می شود پژوهشی با مدت زمان و جلسات تمرینی بیشتر از 7 جلسه انجام شود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر یک دوره برنامه آرام سازی (جسم به ذهن و ذهن به جسم) بر اضطراب حالتی-رقابتی و عملکرد بازیکنان نیمه ماهر فوتبال بود. بدین منظور 39 نفر آزمودنی انتخاب شدند که به صورت تصادفی به سه گروه پیشرونده ی عضلانی، تجسم خلاق و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها قبل از مداخلات به وسیله ی پرسشنامه (اضطراب حالتی-رقابتی-2) کاکس و همکاران (2003) و روش مشاهده ای (عملکرد)، پیش آزمون گرفته شد. ت...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش آرام سازی عضلانی و تنش زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی بر اضطراب دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعۀ آماری شامل دانشجویان با اضطراب بالا بود که از بین آنها 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش، شامل گروه آرام سازی عضلانی و گروه تنش زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی ...

 کمال‌گرایی، در واقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطرافشان دارند. به نظر افراد کمال­گرا، خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هر گونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ بین کمال­گرایی مثبت و کمال­گرایی منفی با اضطراب حالتی بود. 100 نفر از بازیکنان فوتبال پرسشنامه­های کمال­گرایی مثبت و منفی و پرسشنامۀ اضطراب حالتی رقابتی را کامل کردند. به‌منظ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسة اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان پسر شرکت­کننده در مسابقات کشوری پرداخته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعۀ آماری، شامل بازیکنان منتخب پسر 15 تا 19 سال مقطع متوسّطه بود که در چهار رشتۀ ورزشی فوتسال، بسکتبال، والیبال و فوتبال از استان­های اصفهان، هرمزگان، سیستان ‌و بلوچستان، شهرستان­های تهران، کرمان و چهارمحال ‌و‌ بختیاری در مسابقات ...

Background : Coronary and artery diseases are amongst the most common existed diseases in human societies. Thus considering too much stress that is created after myocardial infarction and the effect which anxiety can have on the treatment process of myocardial infraction patients, This research was carried out to study the effect of applying progressive muscle relaxation of these patients. ...

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید ویژه فوتبال بر شاخص های عملکردی هوازی بازیکنان فوتبال می باشد. روش تحقیق: به این منظور18 بازیکن فوتبال شرکت کننده در لیگ آزادگان ایران با میانگین سنی 24 / 2± 88 / 21 سال، قد  174/22±5/32سانتی متر، وزن± 5/7  67/77 کیلوگرم و درصد چربی  12/38+ 3/29، در غالب دو گروه تمرین ) 12 نفر( و کنترل ) 6 نفر( برای شرکت در این پژوهش د...