تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

نویسندگان

  • آیدین تاج زاده نمین دانشجوی دکترای بازاریابی در دانشگاه تگزاس - دالاس
  • ابوالفضل تاج زاده نمین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • فاطمه چهراقی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (M.B.A)
چکیده مقاله:

توسعه نام تجاری احتمال موفقیت محصولات جدید را افزایش می‌دهد، ضمن آن از خطرات ناشی از کم رنگ شدن تصویر ذهنی از نام تجاری هم می‌کاهد. این مقاله به تجزیه و تحلیل تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی می‌پردازد. مدلی که برای این تجزیه و تحلیل به کار رفته شامل شش متغیر است که عبارتند از: تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، تطبیق طبقه کالا، تطبیق تصویر ذهنی، تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری و میزان نوآوری مصرف‌کنندگان. این مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه مورد نظر در آن، مصرف‌کنندگان محصولات تک ماکارون و پگاه در شهر قزوین است.در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده و پرسشنامه‌ها بین مصرف‌کنندگان موجود در خواربار فروشی های ذیربط شهر قزوین توزیع گردید و بترتیب تعداد 298 و 300 پرسشنامه از مصرف‌کنندگان محصولات پگاه و تک ماکارون جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده آن است که در هر دو شرکت پگاه و تک ماکارون  تصویر ذهنی اولیه بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به توسعه نام تجاری و هم چنین تصویر ذهنی ثانویه از ارایه محصولات جدید داشته است. اگر چه تأثیرات ذیربط در شرکت پگاه بیش از شرکت تک ماکارون است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

توسعه نام تجاری احتمال موفقیت محصولات جدید را افزایش می دهد، ضمن آن از خطرات ناشی از کم رنگ شدن تصویر ذهنی از نام تجاری هم می کاهد. این مقاله به تجزیه و تحلیل تأثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی می پردازد. مدلی که برای این تجزیه و تحلیل به کار رفته شامل شش متغیر است که عبارتند از: تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، تطبیق طبقه کالا، تطبیق تصویر ذهنی، تصویر ذهنی نهایی از نام ت...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی د...

متن کامل

بررسی تاثیر توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی مشتری

چکیده تحقیق بازاریابان، برای ایجاد تمایز بین محصولات خود و رقبا از استراتژیها و روشهای گوناگونی استفاده می کنند. یکی از استراتژیهای که در زمان معرفی محصول جدید به بازار توسط بسیاری از شرکتها استفاده می گردد، استراتژی تعمیم نام تجاری است. استراتژی یک شرکت در قبال نام تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تاثیر فراوانی در عملکرد مالی، کارایی و اثربخشی بازاریابی و توزیع وفروش کالا و همینطور ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (موردکاوی: شرکت ایران خودرودیزل- مینی بوس کروز)

ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص کلیدی، بیانگر میزان موفقیت یک نام و نشان تجاری می‌باشد. اعتقاد بر این است که پایش نام و نشان تجاری یک مرحله مهم و حساس در ‌مدیریت نام و نشان تجاری است. خاستگاه نام و نشان تجاری متغیر دیگری می‌باشد که بر ادراک مشتری از برندهای آن کشور خاص به عنوان کشوری که آن کالا در آن تولید شده است، تاثیر می‌گذارد. به دلایل گوناگون، برندهای یک کشور در دسترس مصرف‌کنند...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی د...

متن کامل

تبیین ابعاد شهرت بیمارستان و تأثیر آن بر تصویر ذهنی مراجعان و ارزش ویژه نام تجاری

با توجه به نقش حیاتی بیمارستان ها در تأمین سلامتی اجتماعی، بازاریابی مراقبت های بهداشتی و سلامتی در این حوزه با چالش های بسیاری مواجه است. با توجه به ممنوعیت تبلیغات، بیمارستان ها و مؤسسات درمانی مجبور به استفاده از روش هایی دیگر برای جلب توجه مشتریان و مراجعان می باشند؛ بنابراین بیمارستان ها بایستی بر دارائی های نامشهود خود تمرکز نماید. شهرت برای بنگاه های اقتصادی به ویژه سازمان های خدماتی به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 66

صفحات  139- 164

تاریخ انتشار 2012-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023