تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه‌رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

نویسندگان

  • آزادیان, الهه گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، واحد پردیس بین‌الملل، مشهد، ایران.
  • صابری کاخکی, علیرضا گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
  • طاهری, حمید رضا گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
  • فرهپور, نادر گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده

Objectives:&nbsp;The study of spatial-temporal parameters and their changes in walking with dual tasks, symmetry in right and left legs functions as well as changes in these parameters have received scant attention from researchers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the changes in spatial-temporal parameters of walking due to their simultaneous execution with cognitive dual-task in older people with impaired balance. Methods & Materials:&nbsp;Thirty older adults with weak balance voluntarily participated in this study. The study subjects were selected through Berg and Mini-Mental State Examination (MMSE) tests. The subjects who got scores lower than 52 in the Berg test were allowed to participate in the study. On the other hand, those who got scores lower than 23 in the MMSE test were excluded from the study. After subjects&rsquo; familiarity with the measurements and taking their informed consents, they walked 12 meters under 2 conditions; normal walking and walking with a cognitive dual-task. Spatial-temporal kinematic parameters were recorded by Vicon cameras. Then, by using the Polygon software, the variables of cadence, walking speed, step length, stride length, duration of step and stride, duration of stance and swing, time of single leg support and double leg support, separation of other leg, touching of other leg to the ground, and time of separation of fingers were calculated in terms of percentages of walking cycle. The obtained data were analyzed using repeated measures ANOVA.&nbsp; Results:&nbsp;The results showed that among the examined parameters, the variables of cadence and walking speed during walking with dual-task were reduced significantly compared to normal walking. The duration of the step, stride, time of double support, time of single leg support, the time of standing and swing in walking along with dual-task compared to normal walking showed a significant reduction (P<0.05). Asymmetry index in walking with dual-task compared to normal walking showed a significant increase in parameters of cadence, duration of step and stride; however, the changes in other parameters were not significant. The findings showed that the changes in stepping parameters from one step to the next one in walking with dual-task compared to normal walking had no significant changes.&nbsp; Conclusion: The results showed that the duration of double reliance and stance increase when walking with dual task than when normal walking. Therefore, in the elderly with poor balance, doing dual-task with walking could increase the risk of fall. With regard to increase in asymmetry in walking with dual-task, it seems that mutual harmony and symmetry is very sensitive to concurrent cognitive task. This asymmetry in the function of legs is considered a risk factor in falling. Thus, based on the results, walking of the elderly with poor balance needs better cognitive performance. Doing concurrent cognitive tasks could intervene with attention sources and consequently change the walking pattern. Therefore, we recommend that the older people with weak balance and prone to falling should refrain from cognitive dual-task during walking and focus on walking itself. &nbsp;&nbsp;

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

اهداف: مطالعه پارامترهای فضایی-زمانی و تغییرات آنها در گام برداری ناشی از تکلیف دوگانه، بررسی تقارن در عملکرد پای راست و چپ و مطالعه تغییرپذیری در این پارامترها کمتر موردتوجه محققان قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات رخ داده در پارامترهای فضایی-زمانی گام برداری به علت هم زمانی آن با تکلیف دوگانه شناختی در سالمندان مبتلا به ضعف تعادلی بود.  مواد و روش ها: داوطلبان شرکت در این پژوهش، شام...

متن کامل

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه تمرین تکلیف منفرد، گروه تمرین تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و گروه ...

متن کامل

فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در همراه با تکلیف دوگانه

Objectives: Each step during gait requires different attention demands that will affect muscles activity. The study of changes in the timing and intensity of the muscles activity in walking with dual task has received less attention from researchers. The purpose of this study was to evaluate changes in electromyography patterns of gait with cognitive dual tasks in balance impaired elderly. M...

متن کامل

تأثیر دو شیوه تمرینی تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان: توانایی اختصاص توجه

Objectives: The inability to allocate attention to balance when performing concurrent tasks may cause the&nbsp;older adults to fall. Therefore, thisstudy aimed to investigate the effect of 2 types of dual-task training on the&nbsp;balance of older adults. Methods & Materials: This quasi-experimental study included 36 eligible older adults (aged>65 years) living&nbsp;in Kerman City, Iran. The s...

متن کامل

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش آزمون برگ به طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه های تمرینی شامل گروه تمرین تکلیف منفرد، گروه تمرین تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و گروه ...

متن کامل

فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در همراه با تکلیف دوگانه

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر تکلیف دوگانه شناختی بر الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی هنگام راه رفتن در سالمندان دارای ضعف تعادلی اجرا شد. روش ها: در این پژوهش 30 فرد سالمند دارای ضعف تعادلی بر اساس آزمون تعادلی برگ شرکت کردند. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی bts free emg 300 و الکترودهای سطحی، فعالیت عضلات اندام تحتانی شرکت کنندگان در راه رفتن نرمال و راه رفتن همراه با تکلیف دوگانه شناخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  100- 109

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021