تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی بود. روش پژوهش، نیمه‌تجربی و از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 2×3 بود. جامعۀ آماری، دانشجویان تربیت‌بدنی و غیر‌تربیت‌بدنی دانشگاه تهران بودند که نمونۀ آماری تعداد 440 نفر انتخاب شد. نتایج نشان‌داد که اثر اصلی نوع جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده، در آزمودنی‌هایی که تبلیغ عاطفی مشاهده کرده‌اند از افرادی که تبلیغ شناختی مشاهده کرده‌اند، بیشتر است. علاوه‌براین، اثر اصلی نوع جاذبۀ تبلیغی بر نگرش به تبلیغ در آزمودنی‌هایی که تبلیغ عاطفی مشاهده کرده‌اند، نسبت به آزمودنی‌هایی که تبلیغ شناختی مشاهده کرده‌اند تفاوتی ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف کننده در خدمات ورزشی

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف کننده در خدمات ورزشی بود. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 2×3 بود. جامعۀ آماری، دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند که نمونۀ آماری تعداد 440 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی نوع جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده، در آزمودنی هایی که تبلیغ عاطفی مشاهده کرده اند از افرادی که ...

متن کامل

تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

هدف از این پژوهش طراحی مدل پاسخ‌های مصرف‌کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران بودند که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 440 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه‌های نگرش به تبلیغ ولز و همکاران (1971)، انگیختگی و لذت مهرابیان و روسل (1974) و قصد آینده ماچلیت و ویلسون (1988) استفاده...

متن کامل

تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

هدف از این پژوهش طراحی مدل پاسخ های مصرف کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران بودند که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 440 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرش به تبلیغ ولز و همکاران (1971)، انگیختگی و لذت مهرابیان و روسل (1974) و قصد آینده ماچلیت و ویلسون (1988) استفاده...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش ‌به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی

هدف این پژوهش مدل‌یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بود. این مطالعه، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به‌صورت ‌میدانی اجرا شد. جامعة آماری متشکل از تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس برابر با 680 نفر بود که با لحاظ شرایط لازم برای انجام مدل‌سازی، تعداد نمونه 220 نفر درنظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی کینگ (2008)، نگرش به...

متن کامل

تأثیر کشورگرایی مصرفکننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی

هدف این پژوهش بررسی کشورگرایی مصرف کننده و هم چنین بررسی تأثیر کشورگرایی مصرف کننده بر نگرش آنها نسبت به محصولات وارداتی و به دنبال آن قصد خرید آن محصولات می باشد. روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی میباشند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبی و تصادفی، تعداد 284 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 30

صفحات  35- 54

تاریخ انتشار 2015-08-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023