تأثیر جا‌نشانی روی بر تغییرات ساختار میکروسکوپی و خواص مغناطیسی فریت منیزیم روی Mg1-xZnxFe2O4

نویسندگان

  • نظری, سمیه دانشگاه آزاد اسلامی
  • حسن پور, احمد دانشگاه آزاد اسلامی
  • نیایی فر, محمد دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

In this research, magnesium-zinc ferrite nanoparticles (Mg1-xZnxFe2O4) (x = 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1) have been synthesized using sol-gel auto-combustion method. The X-ray diffraction analysis (XRD) revealed that the samples crystallized in a single-phase cubic spinel structure. Crystallites size of samples varies from 13nm to 29nm, also the lattice parameters and bonds length tetrahedral site (RA) and octahedral site (RB) of these samples have been estimated. Values of  RA (RB) increase (decrease) with increasing zinc content(x). The Fourier Transmission Infrared (FT-IR) spectra shows one fundamental absorption bands ν1 in the range 1000–450 cm-1, corresponding tetrahedral complex, respectively. The scanning electron microscope (SEM) micrographs show the uniform distribution of the particles. The saturation magnetization (Ms) and coercivity are obtained from VSM data. The saturation magnetization is found to be increased up to x = 0.4 and then decreased. These variations are attributed to the increase of magnetic moment and spin canting in the B-site.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر جا نشانی روی بر تغییرات ساختار میکروسکوپی و خواص مغناطیسی فریت منیزیم روی mg۱-xznxfe۲o۴

در این پژوهش نانو ذرات فریت منیزیم روی به روش سل ژل تهیه شدند. تحلیل پراش پرتو ایکس(xrd)، نشان می­دهد که تمام نمونه­ها به صورت تک فاز در ساختار اسپینل مکعبی متبلور شده­اند. میانگین اندازه­ی بلورک­ها از 13 تا 29 نانومتر براورد شد. همچنین پارامترهای شبکه و طول پیوند جایگاه­های چاروجهی (ra) و هشت­وجهی (rb) نمونه­ها تعیین شدند. مقدار ra (rb) با افزایش میزان روی افزایش (کاهش) یافت. بیناب سنج فروسرخ ...

متن کامل

تأثیر جانشانی منیزیم و دمای تف‌جوشی بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی فریت منگنز- منیزیم

Magnesium-manganese ferrite nanopowders (MgxMn1-xFe2O4, x=0.0 up to 1 with step 0.2) were prepared by coprecipitation method. The as-prepared samples were pressed with hydrolic press to form a pellet and were sintered in 900, 1050 and 1250˚C. Scanning Tunneling Microscope (STM) images showed the particle size of powders about 17 nm. The X-ray patterns confirmed the formation of cubic single pha...

متن کامل

تأثیر جانشانی منیزیم و دمای تف جوشی بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی فریت منگنز- منیزیم

نانوپودرهای فریت منگنز-منیزیم mgxmn1-xfe2o4 که x دارای مقادیر0 تا 1 با گام­های 2/0 است به روش هم­رسوبی تهیه و سپس تحت فشار هیدرولیکی به قرص تبدیل شدند و سرانجام در دماهای 900، 1050 و 1250 درجه سانتی گراد تف جوش شدند. میکروسکوپ تونلی روبشی اندازه ذرات پودرهای حاصل را در حدود 17 نانومتر نشان داد. الگوهای پراش پرتو ایکس تشکیل ساختار اسپینل مکعبی تک فاز را برای نمونه­های تف جوش شده در دمای 1250 درج...

متن کامل

مطالعه تأثیر مقدار ph بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم

در این پژوهش نانوذرات فریت منیزیم (mgfe2o4) به روش سل ژل خوداحتراقی با استفاده از پیش ماده هایی با مقادیر ph متفاوت تهیه شد. خواص ساختاری نمونه­های تکلیس شده با روش پراش پرتو x (xrd) مورد مطالعه قرار گرفت. در تمامی نمونه­ها فاز فریت مورد نظر کاملاً شکل گرفته است. میانگین اندازه بلورک­ها که توسط فرمول شرر محاسبه شد، با افزایش  phتغییر چشمگیری ندارد و حدودnm  20 است. این تغییرات به علت تغییر توزیع...

متن کامل

ارزیابی اثر جانشانی کاتیون روی بر جذب مایکروویو، خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل سنتز شده به روش سل- ژل

در این پژوهش تأثیر افزودن کاتیون روی به جای کاتیون نیکل بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل تهیه شده به روش سل- ژل، مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون پراش پرتو ایکس، میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدان، طیف سنجی تفکیک انرژی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز، دستگاه مغناطومتر نمونه ارتعاشی و آنالیز کننده شبکه برداری به منظور بررسی ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و جذب امواج مایکروویو بر روی ذرات فری...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 3

صفحات  507- 516

تاریخ انتشار 2015-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023