تأثیر جذبه شخصیتی استادان بر درک دانشجویان از اثربخشی تدریس

نویسندگان

  • آزاد همتی استادیار گروه روانشناسی- دانشگاه کردستان؛
  • سمیه نعمتی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه کردستان
  • ناصر شیربگی دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران؛

چکیده

هدف: پژوهش حاضر هدفی دوگانه داشت نخست، شناسایی متغیرهای مداخله‌کننده در نتایج ارزیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس اعضای هیأت‌علمی و دوم، تبیین حیطه‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان. روش: ازاین‌رو، با رویکردی کمی و راهبرد توصیفی- همبستگی، نمرات حاصل از اجرای یک پرسشنامه ارزیابی 12 سؤالی، بر روی250 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان، جمع‌آوری شدند. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای یک مدل فرضی از تدریس اثربخش و جذبه شخصیتی، در قالب ماتریس کوواریانس و با استفاده از روش برآورد بیشینه درست نمایی، مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به شاخص‌های به‌دست‌ آمده از آزمون برازش مدل، نتایج نشان داد که مدل، برازش مطلوبی با داده‌های مورد بررسی دارد. همچنین، یافته‌ها گویای آن بود که تشخیص یک مدرس به‌عنوان شخصیتی پرجاذبه توسط دانشجویان، یک پیش‌بینی کننده مهم نمره ارزشیابی تدریس است. یافته‌ها چالشی را برای استفاده از ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس در تصمیم‌های مهم برای استخدام و ارتقای اعضای هیأت‌علمی ارائه نمود. از این‌رو پیشنهاد می‌نماید که نتایج ارزشیابی دانشجویان از تدریس اعضای هیأت‌علمی باید بااحتیاط تفسیر شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در زمینة ارزشیابی اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی، معمول‌ترین شیوة گردآوری داده‌ها به کارگیری مقیاس‌های ارزیابی توسط دانشجویان است. پتانسیل‌های موجود برای نتایج نادرست و ابهام در این منبع به تنهایی می‌تواند به سوگیری و خطای مختلف ارزشیابی منجر شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های گردآوری شده از پیشینة تحقیقاتی، مقالات و کتب موجود به بررسی این سؤال پژوهشی پرداخته است که چه...

در زمینه ارزشیابی اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی، معمول ترین شیوه گردآوری داده ها به کارگیری مقیاس های ارزیابی توسط دانشجویان است. پتانسیل های موجود برای نتایج نادرست و ابهام در این منبع به تنهایی می تواند به سوگیری و خطای مختلف ارزشیابی منجر شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های گردآوری شده از پیشینه تحقیقاتی، مقالات و کتب موجود به بررسی این سؤال پژوهشی پرداخته است که چه...

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آ...

ارزشیابی از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی ابزاری برای شناخت توانایی آنان در تدریس، سنجش میزان یادگیری دانشجویان و ابزاری برای افزایش اثربخشی هیأت علمی در نحوه تدریس می‌باشد. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به منظور شناسایی تجارب دانشجویان از کیفیت اجرای ارزشیابی رایانه‌ای در دانشگاه‌ها انجام شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان 30 گروه آموزشی دانشکده‌های د...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود