تأثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • اکرم شبانی دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • بهروز دستار استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • تقی قورچی استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • فتح اله بلداجی استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر جیره‌های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار (12 قطعه جوجه در هر تکرار) اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش وزن 10-1 روزگی در جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری نسبت به جوجه‌های تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر بود (05/0>P). در 22-11 روزگی و 42-23 روزگی، جایگزینی سطوح مختلف ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره‌های غذایی جوجه‌های گوشتی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). مصرف خوراک در هیچ یک از دوره‌های مختلف پرورش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. وزن کبد در تیمار شاهد به طور معنی‌داری کمتر از تیمارهای حاوی ضایعات ماهی تخمیری بود (05/0>P). نتایج نشان داد که جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با ضایعات ماهی تخمیری در جیره غذایی سبب بهبود عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب

تاثیر شوری آب و بتائین با استفاده از طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل روی عملکرد رشد 576 قطعه جوجه گوشتی نر، در یک دوره 6 هفته ای آزمایش شد. سه سطح کلرورسدیم (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح بتائین ( 000/0، 075/0، 150/0 و 225/0 درصد) به ترتیب به آب آشامیدنی و جیره پایه اضافه شده و مورد تغذیه آزاد قرار گرفتند. در پایان دوره، خصوصیات لاشه (شامل بازده لاشه، درصدهای ران، عضله سینه، کبد...

متن کامل

تأثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه‌های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه‌های خون انجام شد. تخمیر هر کیلوگرم ضایعات ماهی با 15 درصد ملاس و 5 درصد کشت آغازگر (حاوی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و قارچ آسپرژیلوس اوریزا) صورت پذیرفت. پس از 15 روز تخمیر، pH و جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک به ترتیب از 12/6 و 99/6 در ضایعات ماهی به 91/3 و 88/11 در ضایعات ماهی ت...

متن کامل

تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

    به منظور تعیین اثر استفاده از گیاه خرفه بر عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه رأس، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی، با استفاده از 3 تیمار و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد.  تیمارها عبارت بودند از گروه کنترل، و تیمارهای دوم و سوم که به ترتیب حاوی 1 و 2 درصد پودر خرفه بودند.  خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی برای دوره‌های پیش‌دان و رشد اندازه‌گیری شدند.  در پایان دوره (روز 42)...

متن کامل

تأثیر آنزیم های تجاری ناتافوس و سافیزیم در جیره های حاوی سبوس برنج بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثرات آنزیم­های تجاری ناتافوس و سافیزیم در جیره­های غذایی حاوی سبوس برنج بر عملکرد جوجه­های گوشتی با استفاده از 200 قطعه جوجه از هیبرید تجاری رأس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و چهار تکرار انجام شد. پنج جیره آزمایشی شامل جیره بر پایه ذرت و سویا (شاهد)، جیره حاوی سبوس برنج، جیره حاوی سبوس برنج + آنزیم ناتافوس، جیره حاوی سبوس برنج + آنزیم سافیزیم و...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سیاه دانه و پروتئین جیره بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف سیاه دانه در دو سطح پروتئین بر عملکرد، ترکیب لاشه و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی انجام شد. تعداد 336 قطعه جوجه یکروزه تعیین جنسیت نشده سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 6 تیمار (3 سطح سیاه دانه (صفر، 1 و 2 درصد) در دو سطح پروتئین (پروتئین متعادل و کم پروتئین))، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 111

صفحات  75- 86

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023