تأثیر حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت‌های تعهدی باز در بازده معاملات آتی سکۀ بهار آزادی

نویسندگان

  • علی سعیدی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
  • علیرضا حیدرزاده هنزایی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
  • فاطمه میرزاده دانشجوی دکترای مالی - مهندسی مالی دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران5
چکیده

اهداف: راه‌اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. روش: با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعۀ آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند در سال 1393 و تحویل تمامی ماه‎های‎ سال 1392 است که داده‎های آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور است و به‌صورت روزانه جمع‎آوری شده‎ است. متغیرهای پژوهش شامل بازده معاملات به‌عنوان متغیر وابسته، حجم معاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید به‌عنوان متغیرهای مستقل است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر زمان تا سررسید در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری داشته است. در بررسی دو مورد دیگر، حجم معاملات و تعداد موقعیت‎های تعهدی باز، در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی: نقش سررسید و موقعیت تعهدی باز

راه‌اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. در این پژوهش زمان تا سررسید و تعداد موقعیت‎های تعهدی باز به‌عنوان متغیر مستقل و بازده معاملات به‎عنوان متغیر وابسته می‌باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به ‎موضوع و کاربرد آن، قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی، اسف...

متن کامل

اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می‌پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می‌گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در‌می‌یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی‌دار است. در‌حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت‌های باز هر چند با علامت م...

متن کامل

ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر میزان معاملات آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت­های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه­های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام‌شده است. به همین منظور از داده­های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سرر...

متن کامل

اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در می یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی دار است. در حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت های باز هر چند با علامت م...

متن کامل

بررسی رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

در این تحقیق، رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز در بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق از قیمت های تسویه، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز روزانه و همچنین پنج متغییر کنترل که داده های آنها به صورت روزانه موجود می باشد، استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق از بدو شروع به کار بازار آتی سکه طلا (آذر ماه سال 1387) تا پ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 4

صفحات  49- 62

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021