تأثیر دوستاکسل براسکلت سلولی تخمک ‏موش سوری پس از انجماد شیشه‌ای به ‏روش کرایوتاپ

نویسندگان

  • زهرا خدابنده استادیار، مرکز تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز، شیراز، ایران ‏
  • سیدابراهیم حسینی استاد، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، شیراز، ایران
  • مهدی دیانت پور دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ‏شیراز، شیراز، ایران
  • نعیمه دهقانی دکتری، گروه زیست‌شناسی، داشکده علوم پایه، دانشگاه علوم تحقیقات ‏فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده

 دوستاکسل به‌عنوان یک عامل پایدارکننده می‌تواند به‌طور بالقوه آسیب وارد شده به اسکلت سلولی تخمک را در طول انجماد شیشه‌ای کاهش دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر داروی دوستاکسل بر روی درصد بقا و لقاح آزمایشگاهی تخمک‌ها پس از انجماد شیشه‌ای می‌باشد. موش‌های ماده نژاد NMRI با سن 8 تا 10 هفته با تزریق هورمون‌های PMSG و HCGتحریک تخمک‌گذاری شدند. با استفاده از آنزیم هیالورونیداز 1/0% توده سلولی کومولوس اطراف تخمک برداشته شد. سپس تخمک‌ها به 5 گروه آزمایشی شامل گروه‌های کنترل، دوستاکسل، دوستاکسل+ محلول انجمادی، دوستاکسل+ انجماد شیشه‌ای و انجماد شیشه‌ای تقسیم شدند. تخمک‌های بالغ در محلول‌های انجمادی اتیلن گلیکول و دی متیل سولفوکساید با غلظت 15 درصد و ساکارز 5/0 مولار منجمد شدند. پس از ذوب، درصد بقا و لقاح آنها تا مرحله دو سلولی بررسی گردید. رنگ‌آمیزی میکروتوبول‌ها در تخمک‌ها با آنتی‌بادی آلفاتوبولین انجام شد. میزان لقاح هر گروه در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل‌توجهی نشان داد (001/0P =). میزان تشکیل جنین‌های دو سلولی در هر دو گروه انجمادی (دوستاکسل+ انجماد شیشه‌ای و انجماد شیشه‌ای) به‌طور قابل‌توجهی نسبت به غیرانجمادی کنترل (001/0P=) و دوستاکسل (004/0P =) پایین تر بود. نتایج نشان داد درصد بقا و لقاح در گروه‌های پیش انکوبه شده با دوستاکسل بیشتر از گروه‌های انکوبه نشده بود، بنابراین دوستاکسل با کاهش آسیب‌های وارده به اسکلت سلولی تخمک می‌تواند در بهبود تکنیکهای تولید مثلی مؤثر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه‌ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت‌های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی

زمینه و هدف : از موارد نیاز به ذخیره سازی انجمادی می‌توان به نگهداری جنین‌ها، جلوگیری از چند قلوزایی و کسب نتایج موفق‌تر بعد از برگشت فیزیولوژی رحم به سیکل طبیعی اشاره کرد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه‌ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت‌های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تخمک‌های منجمد شده موش‌های نژاد C57Bl/6...

متن کامل

میزان بلوغ و تکوین جنینی تخمک مرحله ژرمینال وزیکول موش به بلاستوسیست پس از انجماد شیشهای

چکیده زمینه و هدف: یکی از روش‌های نگهداری به منظور حفظ قدرت باروری، انجماد شیشه‌ای است که روشی ساده و فوق سریع است. بهبود میزان حاملگی با استفاده از روش‏های انجمادی تخمک‏ها به عنوان یک فاکتور مهم به پیشرفت فناوری باروری آزمایشگاهی کمک می‌کند. هدف این مطالعه ارزیابی میزان زنده ماندن، بلوغ آزمایشگاهی و تکامل جنینی تخمک مرحله ژرمینال وزیکول به بلاستوسیست پس از انجماد شیشه‏ای یک مرحله‏ای و چند مرح...

متن کامل

بررسی اثر هیالورونان روی میزان لقاح اسپرم‌های موش سوری قبل از انجماد و پس از ذوب

Background: Freezing and thawing induce a number of insults to the sperm cells, such as low motility and low fertilization capability. For evaluation of hyaluronan (HA) supplementation on sperm characteristics, we investigated the effect of hyaluronan (HA) on mouse sperm before freezing and after thawing. Methods: For this purpose we removed cauda epididimes from 24 male mice with aseptic meth...

متن کامل

بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول پس از انجماد شیشه‌ای با استفاده ازضد یخ اتیلن گلیکول و دی‏متیل سولفوکساید در موش

زمینه و هدف: انجماد تخمک، بخش مهمی‌‌از بیوتکنولوژی تولید مثل می‌‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تماس با ترکیب ضد یخ‏ها و انجماد شیشه‏ای بر تخمک نابالغ موش در حضور یا عدم حضور سلول‏های کومولوس بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. تخمک‌های نابالغ با و بدون سلول کومولوس از تخمدان موش‏های 6ـ4 هفته‏ای جدا و با استفاده از ترکیب ‏اتیلن ‏گلیکول، دی...

متن کامل

میزان بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول همراه یا بدون سلول کومولوس پس از انجماد شیشه‌ای در موش نژاد BDF1

چکیده مقدمه: بهبود میزان حاملگی با استفاده از روش‏های انجمادی تخمک‏ها به عنوان عاملی مهم، به پیشرفت فناوری باروری آزمایشگاهی (ART) Assisted Reproductive Technology کمک می‌کند. انجماد شیشه‌ای یک روند فیزیکی است که در طی آن محلول غلیظ ضدیخ پس از قرار گرفتن در سرمای زیاد بدون تشکیل کریستال یخ در سلول‏های زنده به حالت شیشه‏ای تبدیل می‌شود. هدف: ارزیابی زنده ماندن، بلوغ آزمایشگاهی و بدنبال آن قدرت ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  73- 81

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021