تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه

نویسندگان

  • قدس , علی اصغر
  • ولیان, مریم
  • ستوده اصل, نعمت
  • قربانی, راهب
چکیده

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس بر افزایش دقت پرستاران بخشهای ویژه انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، 32پرستار زن شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستان های آموزشی استان سمنان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها قبل از شروع مداخله، آزمون دقت بوناردل را تکمیل نموده و سپس بر اساس قرعه به مدت یک ساعت تحت اسانس اسطوخودوس یا پلاسبو به صورت استنشاقی قرار گرفتند. پس از اتمام مداخله آزمودنی ها مجددا پرسشنامه دقت بوناردل را تکمیل و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. (1N201104306342)یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، 3/81% (26 نفر) از پرستاران متاهل، 3/56% (18نفر) دارای سابقه کار کمتر از پنج سال و 5/62% (20 نفر) آنها در رده سنی 29-20 سال قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار تغییرات دقت پرستاران قبل و بعد از مداخله در اسطوخودوس 97/4±81/13 و پلاسبو 80/1±07/1 بوده است (001/0>p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رایحه اسطوخودوس موجب افزایش دقت در پرستاران بخش های ویژه می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران

هدف: پرستاران دائماً با درد، رنج، حوادث و مرگ و میر بیماران در محیط کاری خود روبرو هستند و تنش شغلی بالایی را تجربه می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر تنش شغلی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 78 نفر از پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 1394 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب  شدند. نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت‌ ویژه

  Introduction: Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high sensitivity of the nursing, any carelessness and error, has created irreparable damage to the patients, their family and country and economic burden of health care increases. This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of nurses working in intensive care units .   Methods : In thi...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه

مقدمه: رشته پرستاری ، به عنوان یکی از حرفه های استرس­آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی ­ دقتی و خطا، خسارات جبران­ ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده­ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت­های سلامتی را افزایش می­دهد. این تحقیق به منظوربررسی تأثیر رایحه­ نعناع بر دقت پرستاران مراقبت­های ویژه انجام شده است.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 32 پرستار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 5

صفحات  45- 51

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021