تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

نویسندگان

  • بهنام, سعید
  • لغوی, محمد
چکیده

The effects of three levels of soil moisture content (10 - 12, 13 - 15 and 16 - 18% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft, and drawbar power requirements of a 3 - bottom disk plow and on soil pulverization and inversion in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3 × 3 factorial. Except in soil inversion, the effect of soil moisture on all of the performance parameters mentioned, was highly significant. Mean values of draft, specific draft and drawbar power requirements and clod mean weight diameter were minimized at 13 - 15% and 16 - 18% soil moisture contents, respectively. The effect of plowing depth was highly significant only on draft and drawbar power requirement of disk plow, in such a way that the mean values of these two parameters were significantly increased with plowing depth, while specific draft showed only a mild decreasing trend. In order to provide a quantitative index to express the degree of soil pulverization by tillage implements, a tractor-pulled rotary sieve was designed and fabricated. With this apparatus, in-field determination of soil clod mean weight diameter (MWD) following plowing was possible. The results showed that the effect of soil moisture content on MWD was highly significant, such that, plowing at 10-12% moisture content produced the largest clods, whereas the effect of plowing depth on MWD was not significant. The decreasing trend of MWD with soil moisture content persisted to the highest moisture level studied (16 - 18%), in which the average clod MWD (33.8 mm) was about 72% smaller than those formed at 10-12% moisture content. The effects of plowing depth and soil m. c. on soil inversion by disk plow were not significant and the overall soil inversion was about 54% which was in agreement with those reported by other researchers.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقاومت کششی ، مقاومت ویژه و توان مالبندی موردنیاز گاو آهن قلمی (چیزل) ، در سطوح مختلف رطوبت خاک و عمق شخم

The effects of three levels of soil moisture content (8-10, 10-12 and 12-14% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft and drawbar power requirement of a 7-shank chisel plow in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3×4 factorial. The effect of plowing depth on all of the parameters ment...

متن کامل

مقاومت کششی ، مقاومت ویژه و توان مالبندی موردنیاز گاو آهن قلمی (چیزل) ، در سطوح مختلف رطوبت خاک و عمق شخم

The effects of three levels of soil moisture content (8-10, 10-12 and 12-14% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft and drawbar power requirement of a 7-shank chisel plow in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3×4 factorial. The effect of plowing depth on all of the parameters ment...

متن کامل

تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

نفوذ آب در خاک و ویژگی­های آن، در مدیریت آب و خاک مزرعه از جنبه­های مختلف مهم می­باشد. آبگریزی خاک پدیده­ای است که غالباً در خاک­های جنگلی رخ می­دهد و نفوذ را به‌شدت کاهش داده و تخریب خاک را به شیوه­های مختلف شدت می­بخشد. در تحقیق حاضر از دو خاک غالب منطقه با بافت­های لوم رسی و لوم شنی از اطراف شهرستان کلیبر استان آذربایجان­شرقی نمونه­برداری و به­صورت مصنوعی با اسید استئاریک در پنج درجه مختلف آب...

متن کامل

مقاومت کششی ، مقاومت ویژه و توان مالبندی موردنیاز گاو آهن قلمی (چیزل) ، در سطوح مختلف رطوبت خاک و عمق شخم

تأثیر سه محدوده از رطوبت خاک (10-8، 12-10 و 14-12 درصد) و سه عمق شخم (15، 20 و 25 سانتیمتر) بر مقاومت کششی، مقاومت ویژه و توان مالبندی مورد نیاز یک گاوآهن قلمی 7 شاخه، در یک خاک لوم رسی، با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی گردید. تأثیر عمق شخم بر هر سه پارامتر فوق معنی دار بود، به طوری که مقاومت کششی و توان مالبندی، هر دو با افزایش عمق شخم فزونی یافت، ولی مقاومت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  105- 117

تاریخ انتشار 1999-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023