تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان

نویسندگان

  • اکبر رضایی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.
  • علی‌نقی اقدسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
  • لیلا نوعی ایران دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
چکیده

مقدمه: پردازش هیجانی ضعیف و سرگردانی ذهنی دو عامل فراتشخیصی هستند که در سبب‌شناسی اضطراب امتحان دخالت دارند. رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکرد جدیدی است که امکان استفاده از آن برای اضطراب امتحان در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. لذا، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانش‍آموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان انجام شد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری این پژوهش نیمه­تجربی، دانش‍آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 99-98 بودند. تعداد 30 دانش‌آموز که مطابق با نمره برش در پرسشنامه اضطراب امتحان Sarason تشخیص اضطراب امتحان را دریافت کرده بودند، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در گروه‌های مداخله و کنترل (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه‍های اضطراب امتحان Sarason (1975)، سرگردانی ذهنی Carriere و  Seli(2013) و مقیاس پردازش هیجانی Baker و همکاران (2010) را به عنوان پیش‍آزمون و پس‍آزمون تکمیل کردند.‌ هشت جلسه رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی (هفته‌ای دو جلسه به مدت 4 هفته) در گروه مداخله اعمال شد و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‍متغیره تحلیل شدند. یافته ­ها: رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سرگردانی ذهنی (005/0=p، 31/0F2=) و پردازش هیجانی (001/0=p، 29/0F2=) در دانش‍آموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان تأثیر معنی­داری داشت.   نتیجه ­گیری: آموزش این رویکرد درمانی به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در کاهش سرگردانی ذهنی و پردازش هیجانی دانش‍آموزان در مقطع دبیرستان توصیه می‌شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه همدان

مقدمه: اضطراب امتحان یک پدیده جهانی است که سالیانه عملکرد تحصیلی میلیون ‌ها دانش ‌آموز و دانشجو را تحت تأثیر قرار می ‌دهد، با توجه به شیوع بالای و تأثیر منفی آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌ آموزان، روش‌ های متعددی برای کاهش آن ایجاد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌ آموزان انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، با اجرای پرسش ‌نامه ا...

متن کامل

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب امتحان تحصیلی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان منطقه 5 تهران  بود که از این تعداد 24 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس براساس نمره اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) انتخاب شد که نمونه آماری را تشکیل داد...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه وخودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر از دانش‌آموزان دختر مبتلا به اضطراب امتحان بودند که از طریق پرسشنامه اسپیلبرگر شناسایی و به صورت تصادفی در دو گروه آز...

متن کامل

اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کم ال­گرایی در دانش ­آموزان دختر دارای اضطراب امتحان شهرستان سمنان بود. روش: در پژوهشی با طرح کاربندی کنترل شده تصادفی از میان جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سمنان در سال تحصیلی 96-97 با  روش نمونه­ گیری هدفمند یک نمونه کل 50 نفری انتخاب و ...

متن کامل

بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت روان در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه بود. به این منظور به شیوه تصادفی خوشه‌ای از ٨ مدرسه تعداد٣٥١ نفر از دانش‌آموزان مقطع سوم متوسطه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه‌های اضطراب امتحان TAI، منبع‌کنترل راتر، حمایت اجتماعی فیلیپس، پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند. داده‌های حاصل به‌کمک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 2

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022