تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی

نویسندگان

  • ایوب شیخی استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
  • محمد حسین متقی پیشه استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ایران.
  • محمدرضا عسکری پور دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش قصد دارد تأثیر رهبری خدمتگزار را بر رفتار کاری نوآورانه بررسی کرده و نقشی را که انگیزه خدمت عمومی و مهارت سیاسی به‌عنوان میانجی و تعدیلگر در رابطه بین این دو متغیر ایفا می‌کنند، آشکار کند. روش: در این پژوهش توصیفی جامعه آماری متشکل از کارکنان متخصص شاغل در سطوح استانی سازما‌ن‌های دولتی در سراسر ایران است. با توجه به اینکه حجم نمونه 384 نفر است، در مجموع 480 پرسش‌نامه بین پاسخ‌گویانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند، توزیع شده و 395 پرسش‌نامه جمع‌وریآ‌آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش چهار پرسش‌نامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها در آزمون‌های انجام‌شده به تأیید رسید. یافته‌ها: نتایج مدل‌یابی معادله‌های ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگزار بر انگیزه خدمت عمومی و رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و مستقیم دارد. به‌علاوه، نقش انگیزه خدمت عمومی به‌عنوان میانجی و نقش مهارت سیاسی به‌عنوان تعدیلگر، در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار کاری نوآورانه به تأیید رسید. نتیجه‌گیری: این پژوهش علاوه بر برخی نوآوری‌ در توسعه تئوری، برای بخش دولتی ایران برخی دستاوردهای کاربردی دارد. از جنبه کاربردی، این پژوهش، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که می‌توان آن را مبنای برنامه‌ریزی مدیران سطح عالی برای افزایش سطح رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سازما‌ن‌های دولتی ایران قرار داد. مبتنی بر یافته‌ها، در این برنامه‌ریزی باید به‌صورت هم‌زمان ارتقای سطح مهارت سیاسی کارکنان و افزایش سطح اجرای مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار توسط مدیران مد نظر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک‌های نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستان‌وبلوچستان)

توسعه مهارت­های رهبری در جهت ایجاد استراتژی نوآورانه، برای رقابت در محیط­های پیچیده و موفقیت در  کسب‌وکار ضروری است. هدف تحقیق حاضر، بررسی  تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک­های نوآورانه در آموزش عالی است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی  بوده است که در جامعه تحقیق اعضای  هیأت علمی دانشگاه  سیستان‌وبلوچستان، با نمونه 193نفری براساس تصادفی طبقه­ای، ...

متن کامل

بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی به‌اشتراک‌گذاری خطاها در تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر رفتار نوآورانة کارشناسان فناوری اطلاعات می‌پردازد. امروزه، سازمان‌ها برای رشد و حتی بقا به نوآوری‌ نیاز دارند. سازمانی که نتواند به‌طور مداوم محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، با شکست روبه‌رو می‌شود. از سویی، رفتار نوآورانة کارکنان نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی است. تعلق‌خاطر کاری کارکنان یکی از عواملی است که...

متن کامل

تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی

       ‏رهبری خدمتگزار از مفاهیم جدید در حوزه رهبری و رفتار سازمانی محسوب می‌شود. این نظریه آموزه‌های خوبی برای مدیران و مدیریت زیردستان ارایه می‌کند و نقش اساسی در هدایت پیروان و ایجاد جو سازمانی مناسب برای خلاقیت و کارآفرینی دارد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی نقش ‏رهبری خدمتگزار بر کارآفرینی سازمانی می‌پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری ‏کارکنان اداره...

متن کامل

نقش اخلاق کاری اسلامی و رهبری معنوی بر تمایل به ترک خدمت اساتید دانشگاه با نقش میانجی دلبستگی شغلی

چکیده هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اخلاق کاری اسلامی و رهبری معنوی بر تمایل به ترک خدمت اساتید با نقش میانجی دلبستگی شغلی در اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران انجام شده است. روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی- پیما...

متن کامل

تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان‌شناختی کارکنان دانشگاه کاشان: نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر مالکیت روان‌شناختی کارکنان دانشگاه کاشان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر است که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 252 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری خدمتگز...

متن کامل

نقش سرمایه روان شناختی در رفتار نوآورانه، با میانجی گری نشاط کاری معلمان ابتدایی بیرجند

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه روان شناختی در رفتار نوآورانه با میانجی گری نشاط کاری معلمان انجام‌گرفته است. روش پژوهش توصیفی‌ همبستگی و جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1500 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 306 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر سرمایه روان شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007)، رفتار نوآورانه از پرسشنامه کانتر(1988) ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 1

صفحات  64- 84

تاریخ انتشار 2020-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023