تأثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس ریاضیات پایه نهم

نویسندگان

  • حجت اله خدامرادی کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
  • حسین زنگنه استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران؛

چکیده

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر تکالیف مشارکتی در یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏ آموزان پرداخته است. روش: این پژوهش با روش شبه­ آزمایشی و با طرح پیش­ آزمون–پس ­آزمون انجام شد. جامعة آماری آن عبارت بود از دختران مقطع متوسطه پایه نهم شهر تهران با حجم نمونة 60 نفره در دو گروه گواه و آزمایش که به روش خوشه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح پژوهش به‌مدت 8 جلسه در دو گروه آزمایش و گواه طراحی و اجرا شد. گروه گواه با روش متعارف مبحث حجم و مساحت ریاضیات را آموزش دیدند، که تکالیف به‌صورت فردی به دانش­آموزان داده می­شد، اما در گروه آزمایش، پس از آموزش، تکالیف مشارکتی به دانش­ آموزان در قالب گروه‏ های 5 نفره به آنها ارایه شد. پیش از شروع دوره، یک پیش­ آزمون و در پایان آن نیز یک پس ­آزمون یکسان در هر دو گروه گواه و آزمایش اجرا گردید. همچنین پس از 2 هفته آزمون یادداری برای هر دو گروه اجرا شد. آزمون مذکور از نظر روایی صوری و محتوایی توسط دو تن از معلمان ریاضی مقطع متوسطه و استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته بود. همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0محاسبه شد. در تحلیل داده‏ ها از شاخص‏ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی از تحلیل کواریانس استفاده گردید. یافته­ ها: نتایج بررسی داده­ های پژوهش نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکالیف مشارکتی بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس ریاضیات تأثیر مثبت دارد و استفاده از تکالیف مشارکتی در تدریس نسبت به آموزش متعارف، بر یادگیری و یادداری دانش‏ آموزان در درس ریاضی مؤثرتر است.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ارائه بازخورد توصیفی علاوه بر رشد بُعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول ش...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه‏ای را بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش‏آموزان در خود مانده بوده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی است. به این منظور نمونه‏ای شامل 8 نفر از دانش‏آموزان اتیستیک پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای ج...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه‏ای را بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش‏آموزان در خود مانده بوده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی است. به این منظور نمونه‏ای شامل 8 نفر از دانش‏آموزان اتیستیک پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای ج...

مقدمه: بکارگیری صرف روش‌های آموزش سنتی، پاسخ‌گوی نیاز تعلیم و تربیت امروزه نیست؛ در نظام‌های آموزشی امروزی، شیوه‌های جدید و فعال تدریس در فرآیند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری بود. روش: این پژوهش از نظر طرح، پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و در زمره طرح‌های نیمه...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر یادگیری مشارکتی از نوع جیگ­ساو بر کفایت اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی؛ کمی و از نظر تکنیک تحلیلی؛ تمام آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه ششم (دوره دوم ابتدایی) مدارس شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-97 تشکیل می ­داد. روش نمونه­گیری از نوع هدفمند بود و دانش آ...

عصرحاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش از پیش میسر گردیده است. هدف از این پژوهش تعیین میزان تأثیر تکالیف الکترونیکی بر یادگیری - یادداری درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه است. روش پژوهش، نیمه تجربی است که در آن از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنتر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود