تأثیر زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه‌ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده در مطالعات تجربی در زمینه‌ی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، شاهد گونه‌ای نقص در مدل‌سازی تابع تقاضای گردشگری هستیم؛ چرا­که توجه اصلی در مطالعات، بر روی عوامل متداول تقاضای گردشگری (همچون درآمد و سطح قیمت­ کشورها) معطوف شده است و کمتر به عوامل سمت عرضه‌ی خدمات گردشگری (همچون زیرساخت­های شبکه‌ی حمل و نقل کشور، زیرساخت­های فناوری ارتباطات و اطلاعات، سطح بهداشت و آموزش کشورها) توجه شده است. با توجه به تفاوت معنی­دار کشورهای توسعه­یافته و کشورهای درحال‌توسعه در جذب گردشگر بین­المللی، اقدام به مقایسه‌ی تأثیر عوامل درآمد سرانه، جمعیت، نرخ ارز و همچنین توسعه‌ی زیر­ساخت­های اقتصادی (زیرساخت­های حمل ونقل، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، شاخص­های توسعه­یافتگی سطح بهداشت و خدمات درمانی و سطح آموزش و فرهنگ جامعه) بر تقاضای گردشگری با استفاده از داده­های مقطعی 2000 -2010 کشورهای منتخب توسعه­یافته و درحال توسعه با رویکرد پانل دیتا داشته­ایم. نتایج نشان می­دهد علاوه‌بر درآمد سرانه‌ی واقعی و جمعیت کشورها، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات و نرخ ارز از اهمیت به‌سزایی در جذب گردشگر برخوردارند. براساس نتایج، تخمین هزینه­های آموزشی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای گردشگری کشورهای توسعه­یافته دارد؛ درحالی که ضریب تخمینی متغیر هزینه­های آموزشی کشورهای درحال توسعه بی­معنی است. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه‌ی بهداشت و سطح سلامت جامعه بر تقاضای گردشگری کشورهای توسعه­یافته و تأثیر مثبت و بی­معنای توسعه‌ی بهداشت و سطح سلامت جامعه بر تقاضای گردشگری کشورهای درحال‌توسعه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

چکیده در مطالعات تجربی در زمینه ی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، شاهد گونه ای نقص در مدل سازی تابع تقاضای گردشگری هستیم؛ چرا­که توجه اصلی در مطالعات، بر روی عوامل متداول تقاضای گردشگری (همچون درآمد و سطح قیمت­ کشورها) معطوف شده است و کمتر به عوامل سمت عرضه ی خدمات گردشگری (همچون زیرساخت­های شبکه ی حمل و نقل کشور، زیرساخت­های فناوری ارتباطات و اطلاعات، سطح بهداشت و آموزش کشورها) توجه شده اس...

متن کامل

تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به‌دنبال داشته است. توسعه‌ صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخبیکاری بالا، محدود...

متن کامل

تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست­محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به­دنبال داشته است. توسعه­ صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخبیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی...

متن کامل

تعیین‌کننده‌های شدت تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLS

تحقیق و توسعه به عنوان یکی از نهاد‌های نوآوری می‌تواند بهره‌وری بنگاه‌ها را به واسطه بهبود کیفیت محصول یا کاهش هزینه‌های متوسط تولید، افزایش دهد و بر سودآوری بنگاه اثر مثبت بگذارد. رمز موفقیت اقتصاد یک کشور این است که بنگاه‌های تولیدی آن نوآور باشند و کالاهایی تولید نمایند که قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را دارا باشند. لذا برای دستیابی به هدف از پژوهش اینکه چه عواملی سرمایه‌گذاری در R&D بن...

متن کامل

تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب درحال توسعه: رویکرد پانل جاذبه پویا

با گسترش وابستگی متقابل بازارهای مالی در سراسر دنیا و انتقال اثرات از بازاری به بازار دیگر در سال­های اخیر، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به یکدیگر وابسته شده­اند. این شرایط باعث شده است سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی­های خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند به وابستگی بازارهای سهام توجه خاص نمایند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال تو...

متن کامل

آزادسازی تجاری و ساختار مالیاتی کشورهای کمتر توسعهیافته و درحال ‌توسعه عضو WTO

در این مقاله رابطه بین آزادسازی تجاری (در قالب سه شاخص متفاوت) با کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی با استفاده از داده‌های تابلویی 32 کشور کمتر توسعه‌یافته و درحال ‌توسعه عضو سازمان تجارت جهانی، طی دوره 2015-2000، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه متغیرهای مستقل بسیاری در قالب بررسی تأثیر ویژگی‌های ساختاری و محدودیت‌های نهادی و سیاسی بر درآمدهای مالیاتی در مدل‌ها گنجانده شده‌اند، اما هدف ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 7

صفحات  25- 43

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023