تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

نویسندگان

  • حسینعلی تاش شمس آبادی استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • غلامحسین شاهقلی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی بیوسیستم
  • محمد عسکری دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی بیوسیستم
چکیده

در این تحقیق، مقاومت کششی مورد نیاز، سطح مقطع شیار ایجاد شده، مقاومت کششی ویژه، مصرف سوخت تراکتور، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی به هنگام زیرشکنی بررسی شده است.  اثر سرعت پیشروی در چهار سطح 8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت و عمق خاک­ورزی در دو سطح 40 و 50 سانتی‌متر بر پایۀ طرح بلوک­های کاملاً تصادفی روی پارامترهای فوق مطالعه و این نتیجه به دست آمد که سرعت پیشروی وقتی افزایش یابد، مقاومت کششی، مقاومت کششی ویژه، مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی و بازده کل انرژی به ترتیب و به طور میانگین به میزان 7، 4/15، 10، 9/2، 3/108 و 6 درصد افزایش اما سطح مقطع شیار و بازده کششی به میزان 2/7 و 10 درصد کاهش می­یابد.  با افزایش عمق خاک­ورزی از 40 به 50 سانتی‌متر، مقاومت کششی مورد نیاز، سطح مقطع شیار، مصرف سوخت، لغزش و قدرت مالبندی به ترتیب حدود 3/21، 6/25، 6/39، 8/2 و 4/21 درصد افزایش اما مقاومت کششی ویژه، بازده کششی و بازده کل انرژی به ترتیب حدود 4/3، 7/6 و 4/1 درصد کاهش می یابد.  مناسب­ترین تیمار برای صرفه جویی در مصرف انرژی، عمق خاک­ورزی 40 سانتی‌متر و سرعت 9/2 کیلومتر بر ساعت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

در این تحقیق، مقاومت کششی مورد نیاز، سطح مقطع شیار ایجاد شده، مقاومت کششی ویژه، مصرف سوخت تراکتور، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی به هنگام زیرشکنی بررسی شده است.  اثر سرعت پیشروی در چهار سطح 8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت و عمق خاک­ورزی در دو سطح 40 و 50 سانتی متر بر پایۀ طرح بلوک­های کاملاً تصادفی روی پارامترهای فوق مطالعه و این نتیجه به دست آمد که سرعت پیشروی وقتی افزایش ...

متن کامل

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور

بازده کششی و مصرف سوخت ازجمله پارامترهای مهم درانجام عملیات کشاورزی و به‌خصوص عملیات خاک‌ورزیمی‌باشند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. لذا ضرورت بررسی عواملی که برمیزان بازده کششی و مصرف سوخت تراکتورهای مزرعه‌ای تأثیرگذار هستند،اهمیت ویژه‌ای دارد. ازجمله این عوامل می‌توان به سرعت پیشروی تراکتور و عمق خاک‌ورزی اشاره کرد.در این تحقیقبه‌منظور مقایسه آماری مقادیر مقاومت کششی و مصرف سوخت سه نوع ت...

متن کامل

مقایسه انرژی موردنیاز خاک‌ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می‌باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک‌ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. خاک‌ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق‌های مختلفی اصلاح می‌کند، از لحاظ کاهش هزینه‌ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک‌ورزی دقیق در دسترس می...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت کششی یک زیرشکن با بازوی خمیده و پیش‌بینی مقاومت کششی موردنیاز با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره

مقاومت کششی ابزارهای مختلف خاک‌ورزی یک پارامتر مهم برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد ادوات و تعیین مقدار توان موردنیاز می­باشد. در این تحقیق آزمایش­های مزرعه‌ای در دو نوع خاک لومی‌‌شنی و شنی‌لومی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) و با چهار تکرار، به‌منظور مقایسه آماری مقادیر مقاومت کششی زیرشکن با بازوی خمیده تحت تاثیر پارامترهای مختلف انجام گردید. در داخل هر بافت خاک، ...

متن کامل

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 65

صفحات  109- 128

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023