تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید

نویسنده

  • رسول جلیلی مرندی
چکیده

بمنظور بررسی عکس العمل بوته های انگور بیدانه سفید در سطوح مختلف هرس 200-20 جوانه در بوته به عملکرد و رشد رویشی،آزمایشهایی بمدت دو سال (1375-1374)در قالب طرح بلوکهای تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بعد از هرس ،تعداد جوانه های باقی مانده در میزان عملکرد بوته ها تأثیر دارد. با افزایش تعداد جوانه ها،میزان عملکرد بوته ها ابتدا بطور سریع افزایش نشان داد اما بعد از یک نقطه حداکثر،با افزایش تعداد جوانه در بوته،عملکرد کاهش یافت و تعداد جوانه های باقی مانده در هر بوته به میزان ظرفیت رشد بوته ها بستگی داشت . نتایج آزمایشها نشان داد که حداکثر محصول در بوته های مورد آزمایش هنگامی بدست آمد که تعداد جوانه باقی مانده در بوته در ازای یک کیلوگرم شاخه هرس شده 50-45 عدد بود. طبق نتایج بدست آمده بین اندازه قطر تنه بوته ها و وزن شاخه های هرس شده همبستگی مثبت وجود داشت .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای سینگل کراس 500 ، 647 ، 700 و 704 آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم آباد وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان انجام شد. رژیم های آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 75 ،100 و120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و هیبریدهای ذرت به عنوان...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در دشت بیرجند

کمبود آب و کاهش کیفی منابع آب و خاک در استان خراسان جنوبی (در شرق ایران) از علل عمده کاهش تولید هستند.برداشت بی‏ رویه آب از منابع زیرزمینی (طی دو دهه اخیر) پدیده اینتروژن (تداخل سفره آب شور در آب شیرین) در اکثر دشت‏های خراسان جنوبی را بدنبال داشته، بطوری که روز به روز به حجم آب‏های شور در دشت‎های این منطقه اضافه می‏شود که این امر سبب کاهش تولید شده است. هدف این تحقیق بررسی اثرات شوری بر عملکرد،...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و خصوصیات کمی‏دو رقم خیار گلخانه‌ای

  To evaluate the effect of plant density on yield and quantitative characteristics of two greenhouse cucumber cultivars, this experiment was planned as factorial, based on completely randomized blocks design with three replications, during two years in the greenhouse of Jiroft Agricultural Research Center, Jiroft, Iran. The experimental factors were width of planting strip (15, 30 and 45 cm), ...

متن کامل

تأثیر هرس و رقم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه خیار گلخانه‌ای در شرایط اهواز

AbstractIn order to investigate the effect of pruning and cultivar on growth, yield and fruit quality of greenhouse cucumber, a factorial experiment, based on completely randomized blocks design with three replications, was conducted. Treatments were three types of pruning (removing side branches, one node was maintained on the branch, and two nodes were maintained on the branch) and two cultiv...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو

چکیدهسابقه و هدف: بامیه (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) یک محصول اقتصادی مهم می‌باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جهان رشد می‌کند. اخیرا با شناخت بیشتر خواص بامیه، مطالعاتی در جهت تولید محصول با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب انجام گرفته است. استفاده از مواد تنظیم کننده گیاهی بر ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاهان تاثیر می‌گذارد اما برای تعیین غلظت مناسب برای هر گیاه باید مطالعات ویژه‌ای انجام گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023