تأثیر سه نوع برنامة تمرینی مختلف (تمرین تناوبی، تمرین در گروهای کوچک و تمرین رقابتی) بر منتخبی از فاکتورهای آمادگی جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

نویسندگان

  • رستم علیزاده دانشگاه شهید بهشتی
  • مریم نورشاهی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تأثیر سه نوع برنامة تمرینی مختلف (تناوبی، بازی در گروه‌های کوچک و تمرین رقابتی) در میزان توان هوازی، چابکی، ظرفیّت بی‌هوازی، حدِّ اکثر و حدِّ اقل توان، شاخص خستگی و شاخص افت سرعت فوتبالیست‌های آماتور بود. تعداد 36 نفر با میانگین (قد 94/3±159 سانتی متر، وزن 08/4±96/55 کیلو گرم، سن 5/ ± 05/16سال) از بین بازیکنان فوتبال شهرستان آبدانان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه 12 نفره قرار گرفتند. تمرینات سه روز در هفته و به مدّت 6 هفته ادامةافت. تا حدِّ امکان، شدّت سه نوع برنامة تمرینی بر اساس ضربان قلب (95/0 ـ90/0) و زمان یکسان شد. از آزمون‌های 12دقیقه دوی کوپر، ایلی نویز و RAST استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی مقایسة زوج‌ها به روش Bonferroni در سطح معنی‌داری 05/0> P استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرین تناوبی و تمرین اختصاصی در گروه­های کوچک باعث افزایش معنی‌داری Vo2max، ظرفیّت بی‌هوازی حدِّ اکثر و حدِّ اقل توان وبهبود شاخص افت سرعت نسبت به روش تمرینات به شکل تمرین رقابتی شدند، متغیّر شاخص خستگی پس از 6 هفته در دو گروه تناوبی و بازی رقابتی بهبود معنی‌داری داشت؛ امّا بین این دو گروه، تفاوت آماری معنی‌دار نبود، فقط در گروه تمرینات اختصاصی پس از 6 هفته بیشتر شده بود (بهبود نیافت). متغیّر چابکی پس از 6 هفته در هر سه گروه بهبود معنی‌دار داشت، برای مقایسه بین سه گروه فقط بین گروه تمرین در گروه‌های کوچک و تمرین رقابتی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. و در مقایسه بین گروه اختصاصی و تناوبی علی رغم کاهش بیشتر زمان در گروه اختصاصی، تفاوت معنی‌دار نبود. بدین ترتیب بر اساس نتایج تحقیق حاضر چون تمرین اختصاصی در گروه­های کوچک در مدّت یکسان، موجب بهبود بیشتر عوامل آمادگی جسمانی فوتبالیست‌های آماتور شد و همچنین این شرایط قابل تعمیم به مسابقه است، توصیه می‌شود که از این نوع تمرینات در برنامة آماده‌سازی تیم‌ها استفاده گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سه نوع برنامة تمرینی مختلف (تمرین تناوبی، تمرین در گروهای کوچک و تمرین رقابتی) بر منتخبی از فاکتورهای آمادگی جسمانی فوتبالیست های آماتور

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تأثیر سه نوع برنامة تمرینی مختلف (تناوبی، بازی در گروه های کوچک و تمرین رقابتی) در میزان توان هوازی، چابکی، ظرفیّت بی هوازی، حدِّ اکثر و حدِّ اقل توان، شاخص خستگی و شاخص افت سرعت فوتبالیست های آماتور بود. تعداد 36 نفر با میانگین (قد 94/3±159 سانتی متر، وزن 08/4±96/55 کیلو گرم، سن 5/ ± 05/16سال) از بین بازیکنان فوتبال شهرستان آبدانان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه ...

متن کامل

مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تمرین تناوبی و تمرین در گروه‌های کوچک بر منتخبی از عوامل آمادگی مهارتی (سرعت دریبلینگ، پاس‌دادن، شوت‌زدن) و آمادگی جسمانی و حرکتی (توان هوازی، سرعت، شتاب، چابکی) در فوتبالیست‌های آماتور بود. بدین منظور تعداد 20 نفر پسر با میانگین قد 75/4 ± 34/165 سانتی‌متر، وزن 22/5 ±5/58 کیلو گرم، سن 7/0 ± 7/15 سال از بین بازیکنان شهرستان آمل به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گ...

متن کامل

مقایسه دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست های آماتور

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تمرین تناوبی و تمرین در گروه های کوچک بر منتخبی از عوامل آمادگی مهارتی (سرعت دریبلینگ، پاس دادن، شوت زدن) و آمادگی جسمانی و حرکتی (توان هوازی، سرعت، شتاب، چابکی) در فوتبالیست های آماتور بود. بدین منظور تعداد 20 نفر پسر با میانگین قد 75/4 ± 34/165 سانتی متر، وزن 22/5 ±5/58 کیلو گرم، سن 7/0 ± 7/15 سال از بین بازیکنان شهرستان آمل به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گ...

متن کامل

مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست های آماتور

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تمرین تناوبی و تمرین در گروه های کوچک بر منتخبی از عوامل آمادگی مهارتی (سرعت دریبلینگ، پاس دادن، شوت زدن) و آمادگی جسمانی و حرکتی (توان هوازی، سرعت، شتاب، چابکی) در فوتبالیست های آماتور بود. بدین منظور تعداد 20 نفر پسر با میانگین قد 75/4 ± 34/165 سانتی متر، وزن 22/5 ±5/58 کیلو گرم، سن 7/0 ± 7/15 سال از بین بازیکنان شهرستان آمل به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گ...

متن کامل

تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

زمینه و هدف: روش­های تمرینی مختلف می­تواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد جسمانی ورزشکاران داشته باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک و تناوبی سرعتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد فوتبالیست­های نوجوان بود. مواد و روش­ها: 31 فوتبالیست نوجوان انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات پلایومتریک، تناوبی سرعتی و کنترل ‌تقسیم شدند. گروه­های آزمایش در یک دوره تمرین 6 هفته­ای ...

متن کامل

مقایسه اثر سه روش تمرینی منتخب آمادگی جسمانی، بر فارکتورهای هماتولوژیک فوتبالیست های نوجوان

هدفازاینتحقیقمقایسهاثرسهروشتمرینیمنتخبآمادگیجسمانیبرفاکتورهایهماتولوژیکفوتبالیست‌هاینوجواناست.</stro...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 9

صفحات  19- 30

تاریخ انتشار 2009-06-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید