تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کار آفرینانه بر موفقیت کسب و کار های ورزشی

نویسندگان

  • حسین ذبیحی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
  • محمد حامی گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
  • وحید شجاعی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کار آفرینانه بر موفقیت کسب و کار های ورزشی انجام شد. پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه‌ها ، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدی‌های لوازم ورزشی در سطح کشور به تعداد 11780 مورد بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمون آماری 384 نفر تعیین شد. از پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل آماری از روش آماری پیرسون و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار smartPLS 2.0 انجام شد. نتایج نشان داد که بین سواد مهارتی و گرایش کارآفرینانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سواد مهارتی و موفقیت کسب و کار ورزشی و نیز گرایش کار آفرینانه و موفقیت کسب و کار ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. همینطور یافته‌ها نشان داد که بین سواد مهارتی در موفقیت کسب و کار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه رابطه معناداری جود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، بین سواد مهارتی و گرایش کارآفرینانه با موفقیت کسب و کار ورزشی، رابطه معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب و کار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه

زمینه و هدف: کارآفرینی در صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا، مستلزم کسب سواد و مهارت و تمایل به کارآفرینی در حوزه‌های مختلف آن است. این مهم، مطالعه‌ی گستره ورزش از منظر کارآفرینی را ضروری می‌نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش کاربردی حاضر به ر...

متن کامل

فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای...

متن کامل

نقش میانجی‌گری مهارت‌های کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی در تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر قصد و خود کامیابی راه اندازی کسب و کار ورزشی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهتگیری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه و خودکامیابی راه‌اندازی کسب و کار ورزشی با درنظرگرفتن نقش میانجی مهارتهای کارآفرینانه است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم ورزشی دانشگاههای کشور می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 364 نفر از دانشجویان انتخاب شد. برای جمع‌آوری دادهها از چهار پرسشنامه استاندارد جهت‌گیری کارآفرینی، قصد کارآفرین...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت های هوش کسب و کار و محیط تصمیم گیری

با توجه به جهانی سازی و افزایش رقابت بین سازمانها، جستجو و رقابت جهت دستیابی به منابع جهت فروش و سود آوری بیشتر، هرروز بیشتر از قبل شده و محیطهای متلاطمی برای سازمانها بوجود آورده است.بدیهی است در این شرایط بسیار متلاطم سازمانهایی موفق هستند که از هوش کسب و کار بالایی برخوردار باشند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار در انواع محیط های تصمیم گیری م...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 22

صفحات  80- 90

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023