تأثیر سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

نویسندگان

  • علی اردستانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان
چکیده

در دو دهة اخیر، شاید مهم‌ترین مسئلة پیش روی دولت‌های مختلف جهان توسعة اقتصادی بوده باشد. این موضوع به‌ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب‌ماندگی به سر می‌برند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعة اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی‌های توسعه‌ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست‌های تصدی‌گرایانه به ابعاد توسعه‌نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می‌کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دورة رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست‌های تصدی‌گرایانة موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده‌ترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه‌‌تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه‌ای از اَبَرتورم است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی سیاست‌های توسعة اقتصادی روستایی از دیدگاه منطقه‌ای با نگاهی بر سیاست‌های دولت در ایران

بخش وسیعی از جغرافیا و جمعیت هر کشور به روستاها اختصاص دارد؛ از این روعملکرد اقتصادی نواحی روستایی، بر شکوفایی و بهره‌وری ملی کشورها تأثیر بسزایی می‌گذارد. با این حال حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ایالات متحد امریکا، واگرایی عملکرد اقتصادی روستاها در مقایسه با شهرها، به چالشی اساسی بدل شده است. پژوهشگران، ریشة این واگراییِ عملکردی را در نوع نگاه دولت به روستاها می‌دانند و بیان می‌دارند که ...

متن کامل

تأثیر سیاست های تصدی گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

در دو دهة اخیر، شاید مهم ترین مسئلة پیش روی دولت های مختلف جهان توسعة اقتصادی بوده باشد. این موضوع به ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب ماندگی به سر می برند، اهمیت ویژه ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعة اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی های توسعه ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست های تصدی گرایانه به ابعاد توسعه نیافتگی افزوده است. در ...

متن کامل

نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعة اقتصادی

ناولتی یکی از عوامل ایجادکنندة تغییرات بنیادی و به‌تبع آن، تسریع‌کنندة فرایند توسعه در جوامع مختلف است و در حال حاضر یکی از مسائل مورد توجه پژوهشگران در حوزة توسعه و کارآفرینی است. پژوهش دربارة ناولتی، مانند هر موضوع دیگری، با تأکید بر مسئله‌شناسی و معرفت‌شناسی پژوهش آغاز می‌شود. با توجه با مباحث مطرح‌شده در مطالعة «پیش‌درآمدی بر فرایند خلق بی‌بدیل (ناولتی) در توسعة اقتصادی و کارآفرینی»، مسئلة ...

متن کامل

تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بخش کشاورزی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی است. منظور از سیاست پولی در این تحقیق، تغییرات حجم پول و منظور از سیاست‌های مالی، تغییرات در بودجه دولت می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که اثر سیاست‌های پولی و مالی در ایران بر شاخص سودآوری بخش کشاورزی به چه میزان و در کدام جهت است؟ اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به شاخص ترکیب...

متن کامل

تبیین تأثیر الگوهای اسکان مجدد بر توسعة ‌‌پایدار روستایی مطالعة موردی: روستاهای سیل‌زدة شرق استان گلستان

تحقیق حاضر درصدد است آثار طرح‌‌های اسکان مجدد را در روستاهای سیل‌‌زدة ‌‌شرق استان گلستان ارزیابی کند و میزان هماهنگی یا ناهماهنگی این‌‌ طرح‌‌ها را با اهداف توسعة ‌‌پایدار روستایی برسنجد. جامعة ‌‌آماری تحقیق حاضر، ساکنان شهر جدید پیشکمر (تجمیع 11 روستا) و ساکنان سه روستای جابه‌‌جاشده به‌‌صورت محدود هستند. برای تعیین تعداد پرسشنامه‌های مورد نیاز تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد و 279 خانوار برای ...

متن کامل

تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعة بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعة موردی اراضی پایین‌دست سد شیرین‌درة بجنورد)

در مطالعة حاضر به بررسی بازار آب و تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در مناطق مختلف اراضی پایاب سد شیرین‌درة استان خراسان شمالی پرداخته شده است. در این مطالعه نخست، با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی به برآورد توابع تقاضای آب، شبیه‌سازی بازار آب و تعیین قیمت تعادلی آب در شرایط مختلف خشک‌سالی و نرمال می‌پردازیم، سپس، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعمال قیمت تعادلی آب در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 44  شماره 3

صفحات  565- 586

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021