تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

نویسندگان

  • آرزو ذاکر دکتری تخصصی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  • جواد اصیلی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی
  • حسن پرسا کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده علوم گیاهی، گروه پژوهشی بقولات
  • رضا ظریف کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه میکروب شناسی
چکیده

سابقه و هدف: نوروزک گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع و بومی استان خراسان است. این گیاه دارای ویژگیهای با ارزش دارویی مانند خاصیت ضد میکروب، ضد التهاب، ضد درد، آرام بخش و آنتی اکسیدان میباشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نوروزک بر برخی از باکتریهای بیهوازی مولد عفونتهای دهانی-حلقی انجام شد. مواد و روشها: در این پژوهش بنیادی-کاربردی بخشهای هوایی نوروزک در مرحله گلدهی از منطقه بجستان، واقع در استان خراسان رضوی جمعآوری گردید و به روش تقطیر با آب، اسانس گیری شد. اجزای اسانس با استفاده از دستگاه GC-MS شناسایی گردیدند. اثر غلظتهای مختلف اسانس (mg/ml 50، 25، 12.5، 6.25) بر باکتریهای استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس پیوژنز، استرپتوکوکوس سانگوئیس و اکتینومایسس ویسکوسوس به روشهای دیسک کاغذی، چاهک (انتشار در آگار)، کالیبراسیون متداول، رقت در آگار و رقت در لوله ارزیابی شد. یافته ها: از میان 35 ترکیب شناسایی شده در اسانس، به ترتیب، β-پینن (23.35%)، α-مورولول (17/.11%)، α-پینن (14.13%) و اوکالیپتول (1 و 8 سینئول) (13.25%)، اجزای اصلی بودند. اسانس این گیاه تأثیر بازدارندگی قابل ملاحظهای بر رشد باکتریهای مورد بررسی داشت. به طوری که بیشترین اثر بازدارندگی از رشد، در غلظت mg/ml 50 مشاهده گردید. استرپتوکوکوس موتانس (mg/ml 13.98=MIC، mg/ml 31.99=MBC) و استرپتوکوکوس پیوژنز (mg/ml 25.32=MIC، mg/ml 51.99=MBC) به ترتیب حساسترین و مقاومترین باکتری در برابر اسانس گیاه نوروزک بودند. نتیجهگیری: اسانس گیاه نوروزک میتواند به عنوان یک فرآورده طبیعی برای تهیه دهانشویهها و به منظور کنترل بیماریهای دهان و دندان مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه salvia leriifolia benth بر برخی از باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی- حلقی و ارتباط آن با فنولوژی گیاه

چکیده : در سال های اخیر به سبب نیاز به درمان نوین برای مقابله با میکروب ها، توجه زیادی به اسانس های گیاهی شده است. مقاومت باکتریایی نیز در جهان به دلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها و کنترل ضعیف بیماری های عفونی در بیمارستان ها، رو به گسترش است و از معضلات زمان حال محسوب می گردد. از طرف دیگر، داروهای سنتزی رایج نظیر دهان شویه ها، اثرات جانبی نامطلوبی دارند و تعداد میکروارگانیسم های مقاوم ب...

15 صفحه اول

ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم‌های تهیه شده از کیتوزان حاوی اسانس اسطوخدوس بر روی برخی از باکتری های غذازاد

امروزه استفاده از فیلم های میکروبی طبیعی به عنوان بازدارنده های رشد میکروب های خطرناک خصوصا در مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرضد میکروبی فیلم های کیتوزان حاوی 4-1 درصد اسانس اسطوخودوس بر روی برخی از باکتری های بیماریزای غذازاد (لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس ارئوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، و اشریشیا کلی O157:H7) انجام پذیرفت. ابتدا اسانس گیاه اسط...

متن کامل

بررسی اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا

استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی برای جلوگیری از فساد مواد غذائی و جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از مصرف غذاهای آلوده به میکروب های بیماری زا یکی از بحث های مهم در دنیا می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا بود. اسانس گیاه ریحان به روش تقطیر با آب با استفاده از کلونجر استخراج شد. اسانس بدست آمده ...

متن کامل

ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم‌های تهیه شده از کیتوزان حاوی اسانس اسطوخدوس بر روی برخی از باکتری های غذازاد

امروزه استفاده از فیلم های میکروبی طبیعی به عنوان بازدارنده های رشد میکروب های خطرناک خصوصا در مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرضد میکروبی فیلم های کیتوزان حاوی 4-1 درصد اسانس اسطوخودوس بر روی برخی از باکتری های بیماریزای غذازاد (لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس ارئوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، و اشریشیا کلی O157:H7) انجام پذیرفت. ابتدا اسانس گیاه اسط...

متن کامل

بررسی اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا

استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی برای جلوگیری از فساد مواد غذائی و جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از مصرف غذاهای آلوده به میکروب های بیماری زا یکی از بحث های مهم در دنیا می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا بود. اسانس گیاه ریحان به روش تقطیر با آب با استفاده از کلونجر استخراج شد. اسانس بدست آمده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره شماره 3 (پیاپی 28)

صفحات  215- 225

تاریخ انتشار 2016-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021