تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های LHو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجربی دریافت کننده عصاره آبی ریشه مارچوبه با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم برکیلوگرم تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت گاواژ و به مدت 28 روز انجام گرفت. در پایان دوره آزمایش از قلب حیوانات خونگیری به عمل آمد و غلظت سرمی هورمون های LHو پروژستروژن اندازه گیری شد.نتایج با استفاده از آزمون آماری تجزیه واریانس یک طرفه ANOVA آنالیز گردیدند. یافته ها: میانگین غلظت هورمون LHدر گروه تجربی 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره مارچوبه و میانگین غلظت سرمی هورمون پروژسترون در هر سه گروه تجربی دریافت کننده عصاره مارچوبه نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان داد ( p<0/05). نتیجه گیری: ترکیبات آمینو اسیدی، ساپونینی و استروئیدی موجود در عصاره آبی ریشه مارچوبه احتمالا موجب تحریک ترشح هورمون های لوتئینی و پروژسترون می شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (asparagus officinalis l.) بر غلظت سرمی

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های lhو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجرب...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران

مارچوبه خوراکی (L. (Asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می‌باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده‌اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند‌، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع ب...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) وحشی بومی ایران

مارچوبه خوراکی (l. (asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند ، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع ب...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD

از نشانگر رپید (RAPD) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه‌های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن و persicus Asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR بر روی نمونه‌ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر DNA را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) بومی ایران به کمک نشانگرهای rapd

از نشانگر رپید (rapd) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری واشنگتن و persicus asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش pcr بر روی نمونه ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر dna را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و مراحل تکوین اندام‌های زایشی در گیاه مارچوبه (Asparagus officinalis L.)

گیاه مارچوبه با نام علمی Asparagus officinalis L. از تیره Asparagaceae گیاهی تک لپه است. گونه­های مختلف این گیاه، دارای خاصیت ضد سرطانی، ضد قارچی و ضد التهابی بوده و برای مصارف دارویی، تزئینی و­ خوراکی کشت می­شوند. هدف از این پژوهش مطالعه ساختار تشریحی اندام­های رویشی و بررسی بعضی از مراحل تکوین گل در گیاهان مارچوبه جمع آوری شده از شهرستان دزفول است. به منظور بررسی اندامهای رویش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 2

صفحات  1- 7

تاریخ انتشار 2015-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023