تأثیر عصاره تخلیص شده پلاکت‌های خون بر روی رشد و بقاء اووسیت و فولیکول پره‌آنترال موش سوری نژاد NMRI

نویسندگان

  • ابراهیمی, بیتا موسسه رویان
  • شاهوردی, عبد الحسین موسسه رویان
  • طاهایی, لیلا سادات موسسه رویان
چکیده مقاله:

Introduction: culture medium can be considered as one of important part in cell culturing and in vitro Folliculogenesis and in recent years lots of research have been focused on improving culture medium. Platelet Layset with high percent of growth factors and micro elements can be effective on oocytes growth and development. This study was done to evaluated whether Follicles and oocytes can survived and growth as mature oocytes in medium which enriched by platelet layset as serum instead of FBS. Material and method: we used pre-antral follicles with diameter of 100-130µm from prepubertal NMRI mouse and we cultured them for 12 days in different culture medium. We had 4 different culture mediums first and second medium was enriched by 5 and 10% PL as our experimental groups and two groups enriched by 5 and 10% FBS as our control groups. We refreshed our medium every other day and our assessment was done before each refreshments. We evaluated survival rat after one day of culturing and at the end of culturing as well as growth of oocytes in different mediums. Result: oocytes in medium with PL had significant growth and reached to mature size as oocytes in medium with FBS. Oocytes diameter after 12 days reached to 81.66 and 81.35µm in medium with 5 and 10%PL compare to oocytes in 5 and 10% FBS which was 82.69 and 82.19µm respectively p˂0.05. Meanwhile survival rat after one day also was significant and was 93.75% and 97.91% for 5 and 10%PL and 100% and 94.74%for 5 and 10%FBS. Discussion: platelet layset with high percentage of growth factors and micro elements can be effective on oocytes growth and we can use it as a good replacement for FBS.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عصاره تخلیص شده پلاکت های خون بر روی رشد و بقاء اووسیت و فولیکول پره آنترال موش سوری نژاد nmri

مقدمه: عناصر موجود در محیط کشت می تواند تأثیر فزآینده ای در رشد و تکوین فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی داشته باشد. در مطالعه حاضر اثر عصاره پلاکت های خون روی رشد و بقای فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی بررسی شده است. روش بررسی: فولیکول های پره آنترال موش سوری نابالغ نژاد nmri با ابعاد 100 تا 130 میکرومتر تهیه گردید. فولیکول ها برای مدت 12 روز در محیط های متفاوت کشت داده شدند. محیط ها حا...

متن کامل

اثرات تراتوژنیک فنی توئین بر روی جنین‌های موش سوری نژاد NMRI

Background and Objective: One of the most important complications of utilization of anti-epilepsy drugs in pregnancy is an increase of fetal abnormality. There is not enough information about the role of phenytoin on teratogenic effects on pregnancy and on fetal organogenesis. Hence, this study was designed to determine the macroscopic abnormalities created by continuous use of phenytoin during...

متن کامل

تأثیر عصاره دارچین بر روی سطوح اجزای پروتئینی سرم خون در موش نژاد بالب سی

زمینه و هدف : دارچین یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی است که درطب سنتی خواص درمانی زیادی دارد. هدف این مطالعه تعیین اثر عصاره دارچین بر روی سطوح اجزای پروتئینی سرم خون در موش نژاد بالب‌سی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش نر کوچک آزمایشگاهی نژاد بالب سی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 5 گروه شامل؛ کنترل، دارونما و 3 گروه تیمار تقسیم شدند. حیوانات گروه‌های تیمار به ترتیب س...

متن کامل

NMRI تأثیر ریپاگلینید بر تخمدان پلی کیستیک القاشده با تستوسترون انانتات در موش سوری نژاد

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع‌ترین علت ناباروری ناشی از عدم تخمک‌گذاری در زنان بوده که یکی از راه‌های درمان این سندرم استفاده از داروهای حساس کننده به انسولین است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر داروی ریپاگلینید بر هیستومورفولوژی تخمدان پلی کیستیک است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه القای تخمدان پلی کیستیک با تزریق تستوسترون انانتات به موش‌های نابالغ 5 تا 7 هفته‌ای در مدت 4 هفته انج...

متن کامل

اثرات داروی ضد صرع توپیرامات بر تکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین‌‌های موش سوری نژاد NMRI

مقدمه توپیرامات از نسل جدید داروهای ضدصرع می‌‌باشد که اطلاعات ناقصی در مورد نقش این دارو در ایجاد اثرات تراتوژنیک بر جنین در دسترس است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات تراتوژنیک داروی توپیرامات بر تکامل لوله عصبی و اسکلتی در دوره‌‌ اندام‌‌‌‌زایی جنین موش طراحی گردید. مواد و روش‌‌ها در این مطالعه تجربی 40 سر موش ماده باردار نژاد NMRI به سه گروه تجربی (Ι،Π ،Ш  ) و یک گروه شاهد تقسیم شدند. سه گروه...

متن کامل

بررسی اثر عصاره الکلی بره موم بر روی اووژنز موش نژاد NMRI در شرایط in vivo

زمینه و هدف: بره موم با نام علمی propolis ماده ای شبیه موم که توسط زنبورعسل تولید میشود. از منابع گیاهی جمع آوری میشود و محیط کندو را ضدعفونی میکند. بره موم سرشار از آنتی اکسیدانها میباشد. با توجه به اینکه میزان ناباروری افزایش چشمگیری در دهه اخیر داشته و بره موم بعنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل میکند. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی بره موم بر روی اووژنز موش نژاد NMRI در شرایط in vivo صو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 3

صفحات  1265- 1273

تاریخ انتشار 2014-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023