تأثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسنده

چکیده

مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماری‏ها قدمت چند هزار ساله دارد و اثرات درمانی آنها به اثبات رسیده است. کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولیدمثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موش‏های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه‏ها به صورت کاملاً تصادفی در 5 گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه‏ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (mg/kg/2day150،100،50) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز (یک روز در میان) به گروه‏های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در وزن بیضه و بافت‏شناسی اسپرماتوژنز در مقایسه با گروه‏های شاهد بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکنتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وزن بیضه‏ها و تعداد اسپرماتسیت‏های اولیه در دوزهای mg/kg150 و 100 کاهش معنی‏دار یافته است در حالی که گروه دریافت‏کننده دوز mg/kg50 تغییری نسبت به گروه کنترل نشان نمی‏دهد. یافته‏های این مطالعه نشان‏دهنده تأثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در فرایند اسپرماتوژنز و پتانسیل تولیدمثلی در موش‏های نر می‏باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات داروی فیناسترید بر تغییرات بافتی بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ

زمینه و هدف: فیناسترید یک ترکیب 4 آزا استروئید است که به طور کاملاً اختصاصی و رقابتی، آنزیم درون سلولی 5- آلفا ردوکتاز نوع ii، عامل تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون (dht)، را مهار می کند. این دارو تقریباً برای درمان تمام اختلالات مربوط به افزایش dht مانند هیپرپلازی خوش خیم پروستات، ریزش مو با منشأ آندروژنی در مردان، پرمویی، آکنه و سبوره تجویز می شود. از آنجا که داروی فیناسترید مصرف بالایی در ...

متن کامل

تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

چکیده زمینه و هدف: زونیسامید یک مهارکنندۀ نوروترانسمیتر گلوتامات و میانجی گرهای گابا بوده و باعث افزایش سطح کلی سروتونین می‌شود. با توجه به اهمیت این دارو در بیماری‌های عصبی، اثرات جانبی آن بر محورهای آندوکرینی اهمیت فراوانی دارد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر داروی زونیسامید بر محور هیپوفیزـ گنادو رونداسپرماتوژنز بود. روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویس...

متن کامل

اثرات عصاره آبی گیاه کرفس کوهی بر اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ

هدف از این تحقیق بررسی اثر گیاه کرفس کوهی(levisticum officinale)بر قدرت باروری رت نر بوده است.برای این منظور 20 راس رت نر جهت انجام آزمایش استفاده شد .بدین

تاثیر عصاره‌ی سیر بر اسپرماتوژنز و هورمون‌های جنسی در موش نر کوچک آزمایشگاهی تحت استرس گرمایی

Background and Objective: Heat stress is one of the most important environmental pressures which can reduce sexual performance. Garlic has been proposed for increasing resistance against stress. This study dealt with the effects of garlic hydroalcoholic extract on reproductive hormones in male mice under heat stress. Materials and Methods: Fifty male mice were studied in five groups (n=10). ...

متن کامل

تاثیر دورسبان بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش های آزمایشگاهی

خلاصهسابقه و هدف: دورسبان (کلروپیریفوس)، از متداول ترین سموم ارگانوفسفره ای است که برای کنترل آفت گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم اصلی این گونه ترکیبات، مهار آنزیم کولین استراز بوده و ممکن است بر روی سیستم تولید مثلی، تاثیر منفی داشته باشند. با توجه به استفاده آن در کشاورزی و ضرر احتمالی این سم، تأثیر آن بر روی هورمون های جنسی و تغییرات بافتی در بیضه موش سفید کوچک مورد مطالعه قرار گر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  13- 18

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021