تأثیر عوامل زمین‎شناختی بر غلظت گاز رادون حل‎شده در آب های زیرزمینی انار- شمال استان کرمان

نویسنده

چکیده مقاله:

غلظت رادون موجود در آب‌های زیرزمینی انار به‌وسیله دستگاه RAD7 در 33 حلقه چاه اندازه‌گیری شد و بین  33/1 تا  Bq/lit90/29 تغییر می‌کند. 40 درصد از چاه‌ها دارای غلظت رادون بالا‌تر از Bq/lit 11 هستند. اغلب چاه‌های با غلظت‌های بالای رادون در بخش جنوب‌غربی و در رسوبات آواری از جنس قطعات آذرین مانند داسیت و آندزیت قرار دارند در حالی‌که چاه‌های با مقادیر پایین رادون در بخش شرقی و شمال‌شرقی در رسوبات حاصل از تخریب سنگ‌های فیلیش و آهک واقع هستند. رسوبات آذرین آواری بخش جنوب‌غربی به‌طور ذاتی توانایی تولید رادون بیشتری در مقایسه با رسوبات بخش‌های شمال‌شرقی و شرقی منطقه دارند. از سوی دیگر، غلظت گاز رادون اندازه‌گیری شده در آب‌های زیرزمینی انار با فاصله از گسل کاهش می‌یابد. این موضوع‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نقش گسل انار و شکستگی‌های مرتبط و همچنین تأثیر جنس ذرات در تولید و رهاسازی گاز رادون در آب‌های زیرزمینی انار باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین دوز سالیانه گاز رادون جذب شده ساکنان شهرستان‎های انار و رفسنجان بر پایه اندازه‌گیری غلظت رادون محلول در آب

زمینه: گاز رادون از مهم‎ترین منابع رادیواکتیو طبیعی در معرض تماس انسان است که مواجهه با آن عوارض عمده‌ای از جمله سرطان ریه و معده به همراه دارد که هدف از  این مطالعه، تعیین دوز مؤثر جذب ‎شده سالانه گاز رادون ساکنان شهرستان‌های رفسنجان و انار بود مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی بوده و بر روی 36 منبع آب شرب و کشاورزی شهرستان ‎رفسنجان که به صورت تصادفی انتخاب شده‎ بودند انجام گردیده بود. غلظت گاز ...

متن کامل

اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در معادن زیرزمینی سرب و روی استان یزد

Introduction: Exposure to radon gas, with about two-third of background radiation, is considered as the greatest source of community irradiation, which increases the risk of lung cancer with Alpha radiation, so as it is recognized as the second cause of lung cancer in the US after smoking. Although radon evaluation has been carried out in Europe more than the developing countries, measuring rad...

متن کامل

هیدروژئوشیمی زیست‌محیطی منابع آب زیرزمینی دشت راور (شمال استان کرمان)

به منظور ارزیابی ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت راور (استان کرمان)، تعداد 18 نمونه آب از چاه‌های مختلف در کل گسترۀ دشت برداشت شد. غلظت یون‌های اصلی و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه‌‌های آب، همچنین غلظت برخی فلزات سنگین، به روش‌های استاندارد اندازه‌‌گیری شد. نتایج به ‌طور کلی نشان داد که میزان همۀ یون‌های اصلی و پارامتر‌های فیزیکوشیمیایی (به جز pH، بیک...

متن کامل

اندازه گیری غلظت گاز رادون در معادن زیرزمینی سرب و روی استان یزد

مقدمه:گاز رادون با حدود دو سوم تابش زمینه، بیشترین منبع پرتودهی جامعه بوده و مواجهه با دختران آن با تابش آلفا احتمال ریسک سرطان ریه را افزایش می دهد بطوری که در امریکا پس از سیگار دومین عامل بروز سرطان ریه است. گرچه بررسی میزان رادون در اروپا بیش از کشورهای جهان سوم انجام گرفته ولی مطالعه میزان رادون به تدریج در سراسر دنیا در معادن رو به افزایش است که می توان به مطالعه غیاسی، ایشیموری فیزن و کو...

متن کامل

هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

به منظور بررسی تأثیر لایه‌های زغال‌دار منطقه کرمان بر کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه، 10 نمونه آب از حوزه زغالی شمال کرمان برداشته و به روشICP - OES  تجزیه شده است. تجزیه شیمیایی نشان داد که آلودگی عناصر سنگین نظیرAg, Cd, Pb, Co, Ni, Sr, Cu, Cr, Zn,  در بیشتر نمونه‌های آب وجود ندارد. پایین بودن غلظت عناصر سنگین به این علت است که منابع آب زیرزمینی به طور عمده از آب‌های سطحی کوهستان‌های مرتفع کربن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  190- 197

تاریخ انتشار 2015-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023