تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی

نویسندگان

  • عبدالرضا سرو قد مقدم
  • فریبرز ناطقی الهی
چکیده

از جمله مواردی که در رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها موثر بوده ولی در آئین‌نامه‌ها به آن به صورت صریح توجه نشده است نسبت لاغری سازه (ارتفاع به بعد کوچک ساختمان) است.در این مقاله برای دو سیستم مختلف ساختمان خمشی و مهاربندی شده با مقادیر پارامتر لاغری 2 تا 6 طراحی انجام شده و سپس با انجام آنالیز خطی و غیر خطی، نیروهای داخلی (در ستون‌ها و تیرهای قاب کناری و میانی)، حداکثر تغییر مکان طبقات (در حالت خطی و غیر خطی) و توزیع مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که در سازه‌های خمشی بین نسبت لاغری 3 تا 5 متوسط نیروهای داخلی در حالت خطی متفاوت کرده و در حالت غیر خطی پس از نسبت لاغری چهار تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت عرضی روند افزایشی ندارد و احتمال مکانیزم سازه‌ای بین نسبت لاغری 3 تا 5 افزایش می‌یابد و در سازه‌های مهاربندی شده تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت طولی و عرضی پس از ضریب لاغری چهار روند یکنواخت‌تری دارد و مکانیزم سازه‌ای ایجاد نمی‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

همزیستی انسان و گیاه در ساختمانهای بلند

جدا شدن فضای سکونت یا کار انسان ها از زمین و استقرار در ارتفاع، مشکل کمبود زمین در شهرهای بزرگ را حل می‌کند؛ اما انسان را از طبیعت و زمین دور می‌کند. این دوری پایدار نیست و خیلی زود انسان برج نشین به جستجوی گم گشته خود می‌پردازد. سکنه ساختمان‌های بلند، علیرغم داشتن آخرین امکانات امروزه، زندگی در یک خانه دارای حیاط و باغچه را آرزو می‌کنند، حتی اگر این خانه قدیمی و فرسوده باشد؛ این خواسته در خیال...

متن کامل

آلودگی هوا در اطراف ساختمانهای بلند

غلظت های آلاینده در اطراف ساختمانهای بلند متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریانهای موضعی جریان باد اختالف دمای هوای داخل ساختمان و محیط خارج آن می باشد . در این تحقیق باانتخاب یک ساختمان 27 طبقه غلظت آلاینده هایی نظیر CO و ذرات معلق در کنار ساختمان و در ارتفاعات مختلف اندازه گیری شده و نحوه توزیع غلظت آنها تعیین گردیده است نتایج به دست آامده نشان می دهد که ارتفاع معینی غلظت آلاینده ها افزایش یافته و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  63- 71

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021