تأثیر مایع رویی سلول‌های فیبروبلاست و اندوتلیال بر فنوتیپ و عملکرد سلول‌های دندریتیک و پاسخ پلاریزاسیون لنفوسیت‌های T

نویسندگان

  • اسدی, معصومه دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
  • دلیرژ, نوروز دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
  • فرخی , فرح دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
  • نجاتی, وحید دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

   Background & Aims: Dendritic cells (DCs) have high ability in antigen presentation. Their functional importance is in treatment of some diseases such as cancer and infection and autoimmune diseases, and prevention of allograft rejection. The aim of this study was to investigate maturation of Dendritic cells for tumor immunotherapy. Materials & Methods: DCs was produced in two stages. In the first stage monocyte cells were converted to immature dendritic cells in presence of GM-CSF and IL-4. In the second stage DCs became mature in presence of maturation factor of skin fibroblast cells (HSFPI3) and human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) conditioned medium and Poly I-C, MCM. Extract of cancer cells (k562) was added as the antigen to the immature DCS.  Results: The generated DCs had appropriate phenotype, phagocytosis ability, and stimulate proliferation of T lymphocytes and were able to secrete high levels of IL-12 cytokine. Conclusion: The DCs generated in presence of endothelial and fibroblast cells had appropriate had the appropriate phenotype and functional and polarizated T lymphocytes type 1 (Th1) immuny response.     SOURCE : URMIA MED J 2012: 22(6): 584 ISSN: 1027-3727

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مایع رویی سلول های فیبروبلاست و اندوتلیال بر فنوتیپ و عملکرد سلول های دندریتیک و پاسخ پلاریزاسیون لنفوسیت های t

سابقه و هدف: قابلیت بالای سلول های دندریتیک در عرضه ی آنتی ژن و عملکرد حرفه ای این سلول ها در انجام این وظیفه، محققان را بر آن داشت که این سلول ها را در درمان برخی بیماری ها نظیر سرطان و بیماری های عفونی و همچنین بیماری های خود ایمنی و جلوگیری از رد پیوند، بکار گیرند. هدف از این مطالعه بلوغ سلول های دندریتیک برای ایمنوتراپی تومور می باشد.مواد و روش ها: تولید سلول های دندریتیک در دو مرحله صورت گ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK)

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی در دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی است. نمونه پژوهش 240 دانشجوی مؤنث را شامل است که به طور تصادفی تعداد 30 نفر دانشجو با نگرش مذهبی پایین و بالا انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش مذهبی، فهرست تجدید نظر شده علائم روانی SCL-90-R استفاده شد. به منظور ارزیابی سیستم ایمنی...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Relation of NEO-PI-R personality inventory and SCL-90-R: Ability of NEO inventory in mental health evaluation

NEO-PI-R و SCL-90-R هنومن يور اه دـمآرد ارجا هب . لـيلحت شور زا نوـمزآ و نوـسريپ یگتسبمه بيرض ،نويسرگر T و هـيزجت یارـب لقتـسم هداد ليلحت دش هدافتسا اه . هتفاي اه : ناور لماع يدنژن (N) صخاش يمامت ،ناوت نيرتلااب اب طوبرم ياه هب SCL-90-R شيپ ار من ينيب و د . عومجم رد ، تيصخش يلصا لماوع شيپ نيرتلااب و نيرتهب ينيب هب ار اه صخاش دروم رد بيترت ياه ينامسج دنتشاد ساره و يربج ساوسو ،ندرك ...

متن کامل

تاثیر مایع رویی سلول های اپیتلیال پوست و اندوتلیال ورید ناف انسان، در القای بلوغ سلول های دندریتیک نوع یک

Introduction: Dendritic cells have a high potential in presentation of antigens and can be generated and manipulated in invitro culture conditions. Dendritic cells(DC) are therefore used in cancer immunotherapy, in prevention of graft rejection, treatment of allergy, autoimmune diseases and certain infectious diseases. Methods: Dendritic cell was generated in two stages. IN the first stage, m...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 6

صفحات  551- 559

تاریخ انتشار 2012-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023