تأثیر متنوع‌سازی عملیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین هزینه سرمایه و تغییر مدیرعامل

نویسنده

  • محسن رشیدی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
چکیده

هدف: رویکرد فرصت‌طلبی مدیران، به تصمیم‌گیری در راستای منافع شخصی و تحمیل هزینه به سهام‌داران به‌واسطه افزایش هزینه‌های نمایندگی منجر می‌شود. در این مقاله، هدف بررسی تأثیر متنوع‌سازی عملیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین هزینه سرمایه و تغییر مدیرعامل در شرکت‌های بورسی است. روش: به‌منظور بررسی موضوع، داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج شده و برای آزمون و بررسی فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هزینه سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بر تغییر مدیرعامل شرکت تأثیر معناداری دارد. از طرفی، تأثیر سرمایه‌گذاری کمتر از حد و متنوع‌سازی عملیاتی بر احتمال تغییر مدیرعامل شرکت رد شده است. فرضیه سوم پژوهش، مبنی بر اثر تعاملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هزینه سرمایه بر تغییر مدیرعامل نیز رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، تغییر مدیرعامل تابعی از اثر تعاملی متنوع‌سازی عملیاتی و هزینه سرمایه است. نتیجه‌گیری: فرصت‌طلبی مدیران و ناکارآمدی سرمایه‌گذاری، هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد، زیرا تصمیم‌گیری نامناسب مدیر به افزایش ریسک گزینش نادرست برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. تغییر رویکرد تصمیم‌گیری مدیر، سبب مخابره اطلاعات به سهام‌داران در راستای حفظ یا تغییر مدیریت می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد آتی شرکت ها

افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را می توان از دو زاویه متفاوت مورد بررسی قرار داد. در تفسیرمنفی، افزایش این نسبت، نشانه ضعف در کنترل هزینه ها است، اما در تفسیر مثبت، افزایش این نسبت به عنوانسرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای عملیاتی تلقی می شود. به دلیل تناقض دو تفسیر، تشخیص این کهافزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، به صورت هدفمند و به منظور افزایش سودآوری آتی توسطمدیریت انجام می شود یا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش پیش رو در نظر دارد تأثیر سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 85 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1390 میباشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد ...

متن کامل

تأثیر کارایی هزینه ها بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و عملکرد آتی شرکت ها

افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را می توان از دو زاویه متفاوت مورد بررسی قرار داد. در تفسیرمنفی، افزایش این نسبت، نشانه ضعف در کنترل هزینه ها است، اما در تفسیر مثبت، افزایش این نسبت به عنوانسرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای عملیاتی تلقی می شود. به دلیل تناقض دو تفسیر، تشخیص این کهافزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، به صورت هدفمند و به منظور افزایش سودآوری آتی توسطمدیریت انجام می شود یا...

متن کامل

رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی

یکی از جریان های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچگونه همبستگی ای بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، و بنابراین، گزارشات مالی قادر به ...

15 صفحه اول

تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش پیش رو در نظر دارد تأثیر سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 85 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1390 میباشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که س...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  428- 450

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022