تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

نویسندگان

  • رضا فتاحی
  • مهدی مشکی

چکیده

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می‌کنند اخبار بد را پنهان نمایند. رویه‌های محافظه‌کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد. در این تحقیق، ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام با استفاده از داده‌های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 بررسی شده است. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین دوره‌های کاهش قیمت سهام و درجه محافظه‌کاری شرکت‌های نمونه آماری مورد مطالعه می‌باشد. به عبارت دیگر، در طول دوره تحقیق شرکت‌هایی که رویه-های محافظه‌کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده‌اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام موا‌جه شده‌اند. در تحقیق حاضر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در الگوی آزمون فرضیه وارد گردید که رابطه معنی داری بین آن با متغیر وابسته تحقیق مشاهده نشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق شامل 8 سال متوالی از 1380 تا 1387 و نمونه آماری تحقیق شامل 90شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بینوجود و یا عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره تحقیق با سطح محافظه کاری حسابداری، یک رابطهمعکوس و معنی دار وجود ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق شامل 8 سال متوالی از 1380 تا 1387 و نمونه آماری تحقیق شامل 90شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بینوجود و یا عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره تحقیق با سطح محافظه کاری حسابداری، یک رابطهمعکوس و معنی دار وجود ...

پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می‌پردازد. به منظور دست‌یابی به این هدف، دو فرضیه‌ی اصلی و سه فرضیه‌ی فرعی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380- 1388 انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه‌ی معکو...

چکیده مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که به انتشار اخبار خوب در خصوص شرکت متمایل هستند؛ سعی در پنهان نمودن اخبار بد نیز دارند. محافظه کاری یک مکانیسم انضباطی است که انگیزه های منفعت جویانه مدیران را مهار می کند و قدرت مدیران برای سرعت در افشای اخبار خوب و تاخیر در افشای اخبار بد را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است، نقش حسابداری محدود به گزارش ارزش ویژه سه...

ریزش قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد. همواره برای پدیده ریزش قیمت سهام دو علت اصلی شناخته می شود: اول مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه های خودخواهانه (در جهت منافع شخصی خود) و یا خیرخواهانه (در جهت اهداف سازمان) اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع در انتشار اخبار خوب می نماید، (که این روند عدم شفافی...

پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می پردازد. به منظور دست یابی به این هدف، دو فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380- 1388 انتخاب گردید. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه ی معکو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود