تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

نویسندگان

  • امید علی قاسم بیگی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
  • اورنگ خادمی استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  • جواد عرفانی مقدم استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده

در این پژوهش، به‌منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه‌های بارور بوته‌ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به‌طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در مقایسه با شاهد شد، به‌طوری که طول محور خوشه، 14 روز پس از محلول‌پاشی در نمونۀ شاهد در حدود 46/13 سانتی‌متر بود، ولی در غلظت‌های 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک به‌ترتیب 87/17، 73/19 و 95/23 سانتی‌متر به‌دست آمد. محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری سبب افزایش وزن حبه و خوشه شد، به‌طوری که حداکثر وزن حبه (42/1 گرم) و خوشه (7/483 گرم) در برهمکنش بین غلظت 40 میلی‌گرم اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری به‌دست آمد. همچنین عمل حلقه‌برداری در مقایسه با شاهد به‌طور معناداری به افزایش طول و عرض حبه منجر شد، اما در برخی از شاخص‌های مورد بررسی معنادار نبود. کاربرد اسید جیبرلیک و عملیات حلقه‌برداری سبب افزایش نسبت قند به اسید شد و تفاوت معناداری با نمونۀ شاهد داشت.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و حلقه برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

در این پژوهش، به منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه برداری همزمان با محلول پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه های بارور بوته ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در مقایسه با شاهد شد، به طوری که طول محور خوشه، 14 روز پس از محلول پاشی د...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی

این تحقیق به‌منظور افزایش عملکرد در هکتار و بهبود سایر صفات مهم از قبیل کاهش درصد پوکی و کاهش درصد پسته‌های ترک‌خورده و افزایش درصد خندانی پسته و همچنین تعدیل در سال آوری پسته انجام گردید. بررسی اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک GA3)) در کاهش درصد پوکی، افزایش خندانی و عملکرد محصول (وزن­تر و وزن خشک) بر روی رقم پسته اوحدی انجام گردید. طی سال­های 1386 تا 1389 این آزمایش در قالب طرح اسپیلت پلات با 4 تک...

متن کامل

بررسی تأثیر اتفن و حلقه‌برداری بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ انگور رقم ریش‌بابا قرمز

یکی از عامل‌های مهم تعیین‌کنندۀ کیفیت و بازارپسندی انگور رنگ حبۀ آن است. عامل‌های چندی بر رنگ­گیری حبه تأثیر دارند. به‌منظور بررسی تأثیر حلقه­برداری شاخه­های سال جاری و محلول­پاشی اتفن با غلظت­های 150 و 300 میلی­گرم در لیتر در مرحلۀ تغییر رنگ حبه­ها بر رنگ­گیری و کمیت و کیفیت میوۀ­ انگور ریش‌بابا قرمز این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب هوا...

متن کامل

اثر اسید جیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران در اهواز

به‌منظور مطالعه اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران (سایر)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. عوامل آزمایشی شامل 2 زمان محلول‌پاشی (20 و 40 روز بعد از گرده‌افشانی) در کرت‌های اصلی و 9 ترکیب هورمونی: شاهد (آب مقطر)،50 میلی­گرم در لیتر بنزیل آدنین‌(BA)، 100 میلی­گرم در لیتر  BA،100 میلی­گرم در لیتر  اسید جی...

متن کامل

اثر تعداد جوانه در بوته بر برخی صفات کمی و کیفی انگور یاقوتی در منطقه سرپل ذهاب

به منظور بررسی تاثیر تعداد جوانه در بوته انگور رقم یاقوتی آزمایشی درشهرستان سرپل ذهاب در سال 1389 به انجام رسید. تیمارها شامل تعداد جوانه نگهداری شده در هر بوته در پنج سطح (16، 24، 32، 40 و 48 جوانه) بودند. این مطالعه درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در بوته‌های 6 ساله انجام گرفت و در هر واحد آزمایشی تعداد 3 بوته بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که صفات مختلف از قبیل عملکرد، تعدا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 2

صفحات  457- 469

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021