تأثیر مداخله‌ آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان

نویسندگان

  • شهناز نصراللهی کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخلة آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری[1] (انشا) دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای از میان دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان تعداد 55 نفر دختر انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته که پایایی و روایی آن تأیید گردید، استفاده شد. داده­های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و بهره­گیری از نرم افزارspss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه کنترل و آزمایش درکل آزمون و در پنج خرده مهارت بیان نوشتاری(توصیف، خاطره‌نویسی، خلاصه‌نویسی، داستان نویسی و نامه‌نویسی) تفاوت معنی‌داری وجود دارد(005/0>(p. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مداخلة آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر عملکرد دانش­آموزان در مهارت بیان نوشتاری تأثیر دارد و می‌توان از این رویکرد در بهبود مهارت بیان نوشتاری (انشای) کودکان استفاده نمود. [1]- Writing expressive

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضربا هدف اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحوربرخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح مقایسه ای کنترل نابرابر استفاده شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد به این صورت که از بین کلیه مدارس دولتی دخترانه شهر ساوه که تعداد آنها 18 مدرسه بوده است، دو مدرسه به صورت تصا...

چکیده پژوهش حاضربا هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نف...

این تحقیق کوشیده است تا کارایی رویکرد وظیفه محور بر گسترش مهارت مکالمه را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اول تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جنسیت بر توانایی مکالمه تحت تأثیر رویکرد وظیفه محور بوده است. به بیان دیگر، این تحقیق کوشیده است تا توفیق زبان آموزان یک جنسیت را نسبت به زبان آموزان جنس مخالف مورد مطالعه قرار دهد. هدف دوم این مطالعه آن بوده است تا تأثیر سطوح مختلف زبان آموزان را بر میزان پیشرفت آنها ...

این تحقیق کوشیده است تا کارایی رویکرد وظیفه‌محور بر گسترش مهارت مکالمه را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اول تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جنسیت بر توانایی مکالمه تحت تأثیر رویکرد وظیفه‌محور بوده است. به بیان دیگر، این تحقیق کوشیده است تا توفیق زبان‌آموزان یک جنسیت را نسبت به زبان‌آموزان جنس مخالف مورد مطالعه قرار دهد. هدف دوم این مطالعه آن بوده است تا تأثیر سطوح مختلف زبان‌آموزان را بر میزان پیشرفت آن...

چکیده مقدمه: ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش نقش مهمی در تسهیل یادگیری و بهبود مهارت ذهنی در دانش آموزان دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه شبیه‌سازی آموزشی می‌تواند مزایایی برای معلمان داشته باشد و یادگیری را به‌خصوص در سطوح ابتدایی و دبیرستان تقویت کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام‌العمر در دانش آموزان می‌باشد. روش ک...

هدف: در این پژوهش آموزش حرکات ظریف دست در پیشرفت تحصیلی و یادگیری مهارت های ترسیمی و نوشتاری کودکان، بررسی شده است.روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی است، میزان کارآیی این شیوه ی مداخله‏ای در 36دانش‏آموز مدارس کندآموز که به طور تصادفی در 2گروه (آزمایشی وگواه) جای داده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی های هر دو گروه ازنظر متغیرهایی چون جنس، سن، میزان تحصیلات خانواده، هوش و جثه همتاس...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود